Masarykova základní škola

Fotogalerie

foto


Uvítání

Vážení rodiče, žáci, příznivci naší školy i náhodní návštěvníci tohoto webu! Vítám vás na stránkách ZŠ Klánovice.
Měly by Vám přehledně poskytnout všechny důležité informace o naší škole.
Michal Černý, ředitel školy.
P.S. Děkuji Tomášovi Studničnému za rozhodující podíl na jejich vytvoření i znovuoživení.

Rychlé odkazy

Elektronická ŽK
Rozvrh hodin
Jídelní lístek školní jídelny
Výběr a odhlašování obědů
Zájmové kroužky, kurzy

Kontakty

Ředitel: cerny@zs-kl.cz
Sekretariát: venkrbcova@zs-kl.cz
Ekonomka: volkova@zs-kl.cz
Školní jídelna: jidelna@zs-kl.cz
Školník: schwarzpeet@gmail.com
Školská rada: skolskarada@zs-kl.cz
Datová schránka: w4mhdkh

Kontakty na učitele najdete v sekci Pedagogický sbor.

Školní poradenské pracoviště

(psycholog, speciální pedagog, výchovní poradci, preventista SPJ)
Informace o školním poradenském pracovišti.
Konzultační hodiny školního psychologa pro rodiče (po domluvě):
PO 8.00 - 10.00
ÚT 14.00-17.30
E-mail: zs.lenska@seznam.cz
Tel. 731 488 035.

Fotoarchiv

Naše starší fotogalerie (do roku 2007) najdete ve školním fotoarchivu.

A. Řád pro žáky

Aktualizováno: 28.1.2017 Autor: admin

Platný od 1.2.2017


I. Práva žáků

1. Právo vyjádřit vlastní názor - přiměřenou formou za dodržení pravidel slušnosti. Za vyjádření vlastního názoru nesmí být žák potrestán!

2. Právo na to, aby mu bylo každé opatření srozumitelně zdůvodněno.

3. Právo na odvolání. Stanovený postup:
- 1. Dotyčný učitel
- 2. Třídní učitel
- 3. Vedení školy
Na vyšší instanci se žák obrací v případě, že není spokojen s vyjádřením instance nižší.

4. Právo na to, aby nebyl ponižován a zesměšňován.

5. Právo na ochranu před šikanováním, fyzickým a psychickým násilím.

6. Právo na volný pohyb po škole o přestávce, pokud neohrožuje zdraví své a ostatních, neporušuje jiná ustanovení školního řádu a neobtěžuje jiné osoby. Se začátkem hodiny však již musí být na svém místě!

7. Právo nebýt nucen do jídla ve školní jídelně.

8. Žák starší 9 let má právo volit zástupce do školního žákovského parlamentu a být volen do tohoto orgánu. Žákovský parlament je samosprávný orgán, který se pravidelně schází a podílí se na vnitřním chodu školy. Veškerá rozhodnutí žákovského parlamentu nabývají platnosti teprve po schválení ředitelem školy.

9. Člen žákovského parlamentu nesmí být nijak postižen za činnost přímo související s členstvím v žákovském parlamentu.

10. Žák má právo využívat služby školního poradenského pracoviště (školní psycholog, spec. pedagog, preventista SPJ, výchovný poradce) a právo využívat anonymní schránku důvěry.

II.Povinnosti žáků

1. Žáci dodržují pravidla slušného chování ke spolužákům i k dospělým. Jsou k sobě ohleduplní, starší respektují mladší spolužáky a naopak. Za zvlášť hrubé porušení školního řádu se považuje šikanování, krádeže, podvody.

2. Žáci jsou povinni respektovat pokyny učitelů, pokud nejsou v rozporu se školním řádem, legislativou ČR nebo dobrými mravy. Otevřené odmítnutí uposlechnout výslovný pokyn učitele je závažným porušením školního řádu.

3. Při vstupu dospělého do třídy během vyučování a při jeho odchodu zdraví celá třída povstáním. Žáci však nevstávají, pokud píší písemnou práci, při výtvarné výchově a při dalších činnostech, při kterých by vstávání působilo rušivě. Na začátku a na konci vyučovací hodiny zdraví celá třída vyučujícího povstáním, pokud tento neurčí jinak.

4. Do školy žáci nenosí cenné nebo nebezpečné předměty. Pokud mají z nutných důvodů cennou věc (např. větší částku peněz), uloží ji na dobu vyučování v ředitelně nebo u hospodářky. Pokud takto neučiní, nenese škola za její ztrátu zodpovědnost!

5. Žáci jsou povinni se po vstupu do školy přezout v šatně , kde si také mohou nechat boty a kabáty. Přezůvkami se rozumí bačkory či pantofle, nejsou povoleny botasky a jiné boty zaměnitelné s obuví na ven. Po odchodu ze školy si žáci mohou nechávat přezůvky ve skříňce. Vzhledem k tomu, že škola odpovídá za věci, uložené ve skříňce, jsou žáci povinni svou skříňku zamykat.

6. Žáci, kteří jezdí do školy na kole, jsou povinni je uzamknout a uložit do přístřešku na školním dvoře.

7. V 8.00 (po přípravném zvonění) si žáci připraví věci na vyučování a zůstávají ve třídě na svém místě.

8. Pokud vyučující určí zasedací pořádek, je žák povinen jej dodržovat. Své místo je povinen udržovat v pořádku. Se začátkem hodiny je žák již na svém místě, má na lavici připravené pomůcky a očekává v klidu příchod učitele.

9. Žáci otvírají okna a větrají podle potřeby nebo na pokyn učitele. Za kázeňský přestupek je považováno sezení v oknech, vyklánění se a vyhazování předmětů z oken. V nepřítomnosti učitele mohou žáci z důvodu bezpečnosti otvírat pouze ventilačky nebo horní okna.

10. O přestávce se žáci řídí pokyny dozírajícího učitele. Po přípravném zvonění v 955 už musí být ve třídě a připravovat se na vyučování, pokud se v této době nestěhují. Přesuny se dějí vždy na začátku přestávky, o velké přestávce po přípravném zvonění. Je zakázáno se bez vědomí dozírajícího učitele zdržovat v prostoru školní jídelny a šaten!

11. Až do přípravného zvonění (9.55) je o velké přestávce zakázáno klepat na kabinety a sborovnu. V naléhavých záležitostech se žáci obracejí na dozírající učitele.

12. Opustit školní budovu během vyučování žák může pouze s vědomím vyučujícího nebo třídního učitele.

13. Po poslední vyučovací hodině v dané učebně dají žáci židle na lavici a uvedou své místo do pořádku. Třídu opouštějí až na pokyn učitele. Do šatny nebo jídelny odcházejí žáci klidně a bez hluku.

14. Poškozování školního majetku je porušením školního řádu. Nápravu jakéhokoli poškození zařízení školy, které žák zavinil úmyslně nebo z nedbalosti, projedná škola se zákonným zástupcem žáka.

15. Za hrubé porušení školního řádu se považuje držení, distribuce a zneužívání návykových látek včetně alkoholu a cigaret v areálu a nejbližším okolí školy.

16. Požívání energetických nápojů ve škole je zakázáno. Každý pracovník školy je oprávněn v takovém případě žákovi energetický nápoj odebrat.

17. Při vyučování musí být zcela vypnuty mobilní telefony a uloženy v tašce. V případě porušení tohoto bodu školního řádu je učitel oprávněn žákovi mobilní telefon odebrat a uložit v kanceláři školy, kde si ho žák může týž den po skončení výuky vyzvednout. Vyučující smí při konkrétních aktivitách žákům používání mobilů dočasně povolit. Pokud tak učiní, zodpovídá plně za to, že mobily nebudou při dané činnosti zneužity. Opakované nedovolené používání mobilu v hodinách je závažným porušením školního řádu.

18. Za závažné porušení školního řádu se považuje pořizování fotografií, audio a videozáznamů v prostorách školy bez souhlasu pracovníka školy. Zveřejnění takových záznamů je hrubým porušením školního řádu.

III.Organizační a jiné pokyny

1. Pokud se výuka ve třídě řídí zvoněním, začíná vyučovací hodina ve chvíli, kdy skončí úvodní zvonění. Úvodní zvonění slouží k tomu, aby žáci co nejrychleji zaujali své místo ve třídě a připravili se k výuce. Konec hodiny určuje vždy vyučující. Signálem pro něj je závěrečné zvonění. Učitel by neměl hodinu bezdůvodně zkracovat ani prodlužovat.

2. Pokud se výuka neřídí zvoněním (např. v budově Smržovská 1), určuje začátek a konec hodiny vyučující tak, aby byla dodržena celková denní doba výuky.

3. Začátky a konce vyučovacích hodin:
0.VH 7.05-7.50, 1.VH 8.05-8.50, 2.VH 8.55-9.40, 3.VH 10.00-10.45, 4.VH 10.55-11.40, 5.VH 11.50-12.35, 6.VH 12.45-13.30, 7.VH 13.10-13.55, 8.VH 14.00-14.45, 9.VH 14.50-15.35, 10.VH 15.40-16.25.

4. Ve třídě je stanovena jedna třídní služba - dvojice žáků, která maže tabuli, při stěhování opouští třídu poslední a ručí za její stav. Nepřijde-li vyučující do 5 minut po začátku hodiny, oznámí to služba v kanceláři školy.

5. Odchod na TV na 2. stupni:
Pokud vyučující neurčí jinak, shromáždí se žáci v suterénu školy, kde vyčkají příchodu učitele a dále se řídí jeho pokyny. O velké přestávce se žáci shromáždí až po přípravném zvonění. Při návratu z hodiny TV o velké přestávce se žáci až do přípravného zvonění zdržují ve společných prostorách školy.

6. Uvolňování z vyučování (je-li nepřítomnost známa předem):
· na 1 hod. ... vyučující v dané hodině
· na 1 den ... třídní učitel
· na více dní ředitel školy na základě písemné žádosti rodičů s doporučením třídního učitele.

7. Není-li nepřítomnost známa předem, omluví zákonný zástupce žáka osobně, telefonicky nebo elektronickou poštou nejpozději 3.den nepřítomnosti.

8. V každém případě však předloží hned v den příchodu do školy žák třídnímu učiteli písemnou omluvu od zákonného zástupce, zapsanou v omluvném listě. Jiné omluvenky nebudou školou uznány! Pokud žák nepředloží řádnou omluvenku do 1 týdne od nástupu do školy, je jeho absence neomluvená.

9. Trvá-li nemoc déle než 2 dny, může si škola v odůvodněném případě vyžádat potvrzení lékaře!

10. Přestávku mezi dopoledním a odpoledním vyučováním a volné hodiny v rámci odpoledního bloku mohou žáci trávit pod dohledem pedagogického pracovníka v tzv. "azylovém centru". Nechce-li žák využít této možnosti a není-li určeno jinak, nesmí se zdržovat v prostorách školy.

11. Ve škole je zřízeno školní poradenské pracoviště (školní psycholog, spec. pedagog, metodik prevence SP jevů, výchovný poradce – dále ŠPP). Zaměstnanci ŠPP ve škole realizují prevenci a následně i řeší různé projevy rizikového chování, výukových a výchovných obtíží žáků a dalších problémů souvisejících se vzděláváním a s motivací k překonávání problémových situací.