Masarykova základní škola

Fotogalerie

foto


Uvítání

Vážení rodiče, žáci, příznivci naší školy i náhodní návštěvníci tohoto webu! Vítám vás na stránkách ZŠ Klánovice.
Měly by Vám přehledně poskytnout všechny důležité informace o naší škole.
Michal Černý, ředitel školy.
P.S. Děkuji Tomášovi Studničnému za rozhodující podíl na jejich vytvoření i znovuoživení.

Rychlé odkazy

Elektronická ŽK
Rozvrh hodin
Jídelní lístek školní jídelny
Výběr a odhlašování obědů
Zájmové kroužky, kurzy

Kontakty

Ředitel: cerny@zs-kl.cz
Sekretariát: venkrbcova@zs-kl.cz
Ekonomka: volkova@zs-kl.cz
Školní jídelna: jidelna@zs-kl.cz
Školník: schwarzpeet@gmail.com
Školská rada: skolskarada@zs-kl.cz
Datová schránka: w4mhdkh

Kontakty na učitele najdete v sekci Pedagogický sbor.

Školní poradenské pracoviště

(psycholog, speciální pedagog, výchovní poradci, preventista SPJ)
Informace o školním poradenském pracovišti.
Konzultační hodiny školního psychologa pro rodiče (po domluvě):
PO 8.00 - 10.00
ÚT 14.00-17.30
E-mail: zs.lenska@seznam.cz
Tel. 731 488 035.

Fotoarchiv

Naše starší fotogalerie (do roku 2007) najdete ve školním fotoarchivu.

D. Zásady pro hodnocení žáků

Aktualizováno: 3.10.2016 Autor: admin

1. Tento řád byl projednán pedagogickou radou ZŠ Klánovice. Je závazný pro všechny pedagogické pracovníky ZŠ Klánovice.

2. Kterýkoli pracovník školy, žák nebo rodič může dát řediteli školy návrh na změnu hodnotícího řádu. Po projednání v pedagogické radě rozhodne ředitel školy o případných změnách hodnotícího řádu.


II. Druhy hodnocení

3. Žák je hodnocen
a. Klasifikačním stupněm (známkou) – ve třetím až devátém ročníku. Průběžně může být žák hodnocen také kreditním systémem, jehož body se pro účely pololetní a závěrečné klasifikace přepočítají na známky.
nebo
b. Širším slovním hodnocením - v prvním a druhém ročníku. Ředitel školy může na návrh třídního učitele rozhodnout o hodnocení známkami, pokud slovní hodnocení zůstane zachováno alespoň v jedné třídě daného ročníku. Způsob hodnocení musí být stanoven před zahájením 1. ročníku (v rámci přípravných schůzek).
nebo
c. U žáka třetího až devátého ročníku s prokázanou specifickou vývojovou poruchou učení nebo chování může ředitel školy rozhodnout o použití širšího slovního hodnocení v jednom nebo více předmětech na základě žádosti zástupce žáka.

III. Hodnocení celkového prospěchu a chování

4. Celkový prospěch se bez ohledu na použitý druh hodnocení v souladu s Vyhláškou č. 48/2005 Sb., v platném znění, hodnotí těmito stupni:
i. prospěl(a) s vyznamenáním
ii. prospěl(a)
iii. neprospěl(a)
iv. nehodnocen (a)

5. Chování se v případě hodnocení klasifikačním stupněm hodnotí takto:
1 – velmi dobré
2 – uspokojivé
3 – neuspokojivé
Mohou být využita také výchovná opatření – pochvaly a důtky.

6. Stupnice pochval:
a. Běžná pochvala do žákovské knížky – uděluje kdykoli kterýkoli učitel, nezapisuje se do katalogového listu.
b. Pochvala třídního učitele – uděluje třídní učitel dle svého uvážení nebo na návrh jiného učitele, a to hlavně za dlouhodobou vynikající práci pro třídu, příkladné chování, výrazný projev školní iniciativy apod. Zapisuje se do žákovské knížky a katalogového listu žáka.
c. Pochvala ředitele školy – uděluje ředitel školy po projednání v pedagogické radě za mimořádný projev humánnosti, občanské a školní iniciativy, za záslužný nebo statečný čin, za dlouhodobou mimořádně úspěšnou práci. Zapisuje se do katalogového listu žáka a na vysvědčení.

7. Stupnice důtek: (všechny je třeba zapsat do katalogového listu žáka a prokazatelně informovat zákonného zástupce žáka – osobně nebo dopisem)
a. Napomenutí třídního učitele – uděluje třídní učitel za opakované lehčí nebo jednorázové významnější porušení školního řádu.
b. Důtka třídního učitele – uděluje třídní učitel za opakované významnější nebo jednorázové závažné porušení školního řádu, oznámí řediteli školy.
c. Důtka ředitele školy – uděluje ředitel školy po projednání v pedagogické radě za opakované závažné nebo jednorázové hrubé porušení školního řádu.
d. Za opakované hrubé porušení školního řádu, úmyslné jednání ohrožující bezpečnost žáků nebo hrubě poškozující pověst školy nebo za jednání, které by v případě zletilosti bylo trestným činem, uděluje ředitel školy po projednání v pedagogické radě sníženou známku z chování podle bodu 5 tohoto řádu.

8. Obdržel-li žák v určitém pololetí nějaký typ důtky, nesmí již v témž pololetí znovu obdržet důtku stejného nebo nižšího stupně.

IV. Slovní hodnocení

9. Slovní hodnocení musí splňovat zejména tato kritéria:
a. Věcnost (tj. zabývá se podstatnými jevy)
b. Srozumitelnost
c. Úplnost (tj. nepomine žádnou podstatnou informaci z oblastí, uvedených v b. 10)
d. Převládající pozitivní formulace - hodnocení by mělo motivovat žáky kladně (např. místo „jsi slabý v ...“ lze napsat „měl by ses zlepšit v ...“ apod.)
e. Popisný jazyk musí převládat nad jazykem hodnotícím

10. Slovní hodnocení popisuje zejména:
a. Konkrétní dosaženou úroveň znalostí a dovedností ve vztahu k očekávaným výstupům švp a osobnostním předpokladům žáka
b. Žákovy pokroky v hodnoceném období
c. Vztah žáka k jednotlivým předmětům a činnostem
d. Aktivitu žáka při výuce, jeho píli
e. Komunikační schopnosti žáka
f. Naznačení dalšího rozvoje žáka; doporučení, jak předcházet neúspěchům

11. Celkový prospěch se hodnotí stupněm „neprospěl(a)“, pokud nedostatky v žákových vědomostech neumožňují postup do vyššího ročníku.

V. Hodnocení známkou

12. S výjimkou hodnocení chování se ve všech vyučovacích předmětech hodnotí stupněm:
1 - výborný
2 - chvalitebný
3 - dobrý
4 - dostatečný
5 - nedostatečný.
V žákovských knížkách nejsou povoleny mínusy, plusy ani jiné doplňkové známky. U známek s lomítkem pak např. známka 2/3 znamená, že jsou hodnoceny dva různé jevy (např. sloh, gramatika) a jde tedy o dvě různé známky, nikoli o známku 2 až 3.

13. U náročnějších písemných prací a zkoušení zpravidla platí, že:
a. stupněm 1 (výborně) je hodnocen žák, pokud zvládne alespoň 90% požadovaných výkonů.
b. stupněm 2 (chvalitebně) je hodnocen žák, pokud zvládne alespoň 75% požadovaných výkonů.
c. stupněm 3 (dobře) je hodnocen žák, pokud zvládne alespoň 45-50% požadovaných výkonů.
d. stupněm 4 (dostatečně) je hodnocen žák, pokud zvládne alespoň 25% požadovaných výkonů.
e. stupněm 5 (nedostatečně) je hodnocen žák, pokud zvládne méně než 25% požadovaných výkonů.

14. U menších, dílčích zkoušení a testů (pětiminutovky, kontrola slovní zásoby apod.) se doporučuje zavést odlišný, obvykle přísnější systém známkování.

15. Domácí úkoly není dovoleno známkovat. V žádném případě není možno klasifikovat nepřinesené domácí úkoly známkou 5, jde o problém kázeňský.

16. Prověrky a písemné testy trvají obvykle méně než 25 minut. Písemnou práci delší než 25 minut mohou žáci psát nejvýše 1x v jednom dni a musí být s termínem předem seznámeni. Takovouto písemnou práci mohou psát v jakémkoli předmětu. Práci delší než 25 minut zapíše vyučující předem do třídní knihy.

17. V předmětech Český jazyk a Matematika žáci všech ročníků s výjimkou prvního píší na konci každého čtvrtletí čtvrtletní práci, obvykle v délce 40 – 45 minut.

18. Okruhem učiva pro písemnou práci nebo zkoušení je především látka posledního čtvrtletí.

19. U předmětů převážně naukových (např. jazyky, dějepis, zeměpis, matematika, přírodopis, fyzika, chemie) musí být žák zkoušen (písemně nebo ústně) za pololetí vždy alespoň tolikrát, kolikrát týdně žáci daný předmět mají, nejméně však dvakrát.

20. U předmětů převážně výchovných (např. výtvarná, hudební, tělesná, občanská výchova…) jsou žáci na vysvědčení hodnoceni známkou, na kterou je přepočítáno průběžné hodnocení kreditním systémem. Pravidla pro užívání kreditního systému jsou přílohou tohoto řádu. Vyučující je povinen s ním prokazatelně seznámit žáky i rodiče na začátku školního roku.

21. Pokud žák v daném pololetí:
a. Je přítomen na méně než 60% vyučovacích hodin daného předmětu
nebo
b. Nemá dostatečný počet známek (viz předchozí body h.ř.),
proběhne schůzka vyučujícího s rodiči žáka, na níž se dohodnou podmínky, za kterých žák může být v řádném termínu klasifikován. Pokud schůzka neproběhne nebo nedojde k dohodě, je klasifikace odložena, popřípadě žák není klasifikován (viz §52 školského zákona).

22. Známky a body se žákům zapisují do elektronické, popřípadě klasické žákovské knížky. Vyučující každého předmětu je zodpovědný za:
a. včasný zápis známek a bodů (v nejbližším možném termínu, obvykle v den udělení)
b. úplnost zapsaných známek a bodů.

23. Vyučující je povinen vést si pečlivě vlastní evidenci, na jejímž základě lze kdykoli zkontrolovat správnost známek a bodů, uvedených v ŽK.

24. V případě, že v pololetí nebo při závěrečné klasifikaci hrozí žákovi z některého předmětu stupeň 5, informuje vyučující včas písemně (v ŽK nebo dopisem, popř. e-mailem) zákonného zástupce žáka.

25. Má-li zákonný zástupce žáka oprávněné pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí, může do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení prokazatelně dozvěděl, nejpozději však do 3 pracovních dnů od vydání vysvědčení, písemně požádat ředitele školy o přezkoumání výsledků hodnocení žáka; je-li vyučujícím žáka v daném předmětu ředitel školy, krajský úřad. Pokud není dále stanoveno jinak, ředitel školy nebo krajský úřad nařídí komisionální přezkoušení žáka, které se koná nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti nebo v termínu dohodnutém se zákonným zástupcem žáka. V případě, že se žádost o přezkoumání výsledků hodnocení týká hodnocení chování nebo předmětů výchovného zaměření, posoudí ředitel školy nebo krajský úřad dodržení pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. V případě zjištění porušení těchto pravidel ředitel školy nebo krajský úřad výsledek hodnocení změní; nebyla-li pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků porušena, výsledek hodnocení potvrdí.

26. Žák 6. - 9. ročníku může v přesně vymezených případech při zkoušení využít tzv. "žolík". Pravidla používání "žolíků" stanoví zvláštní předpis, vydaný ředitelem školy.