Masarykova základní škola

Fotogalerie

foto


Uvítání

Vážení rodiče, žáci, příznivci naší školy i náhodní návštěvníci tohoto webu! Vítám vás na stránkách ZŠ Klánovice.
Měly by Vám přehledně poskytnout všechny důležité informace o naší škole.
Michal Černý, ředitel školy.
P.S. Děkuji Tomášovi Studničnému za rozhodující podíl na jejich vytvoření i znovuoživení.

Rychlé odkazy

Elektronická ŽK
Rozvrh hodin
Jídelní lístek školní jídelny
Výběr a odhlašování obědů
Zájmové kroužky, kurzy

Kontakty

Ředitel: cerny@zs-kl.cz
Sekretariát: venkrbcova@zs-kl.cz
Ekonomka: volkova@zs-kl.cz
Školní jídelna: jidelna@zs-kl.cz
Školník: schwarzpeet@gmail.com
Školská rada: skolskarada@zs-kl.cz
Datová schránka: w4mhdkh

Kontakty na učitele najdete v sekci Pedagogický sbor.

Školní poradenské pracoviště

(psycholog, speciální pedagog, výchovní poradci, preventista SPJ)
Informace o školním poradenském pracovišti.
Konzultační hodiny školního psychologa pro rodiče (po domluvě):
PO 8.00 - 10.00
ÚT 14.00-17.30
E-mail: zs.lenska@seznam.cz
Tel. 731 488 035.

Fotoarchiv

Naše starší fotogalerie (do roku 2007) najdete ve školním fotoarchivu.

Upřesnění kázeňských opatření

Aktualizováno: 28.1.2017 Autor: admin

Jaká je "hodnota" třídní důtky? Nebo dvojky z chování?
Následující výtah z interního pokynu učitelům dává jakousi představu, co si Vaše dítě (případně!) vlastně přináší domů...


Celkové negativní vyznění dokumentu je způsobeno jeho specifickou náplní. Obdobná stupnice u nás existuje i pro pochvaly, ta je součástí hodnotícího řádu naší školy. Určitě nepatříme mezi školy, které preferují "atmosféru strachu" před kladnou motivací žáků v oblasti výchovy. Důvodem ke zveřejnění dokumentu je především možnost lepší orientace rodičů v systému kázeňských opatření.

1. Tento pokyn se týká těchto kázeňských opatření: napomenutí třídního učitele (NTU), třídní důtka (TD), ředitelská důtka (ŘD), 2. a 3.stupeň z chování.
2. Musí být dodrženy zásady Hodnotícího řádu ZŠ Klánovice a pokyny MŠMT ČR.
3. Výchovné působení třídního učitele nelze omezit jen na udělování a navrhování výchovných opatření. Žáky je třeba neustále kladně výchovně motivovat. Pochvaly a důtky by měly být přinejmenším v rovnováze.
4. Všechny dále uváděné příklady jsou doporučujícím vodítkem. Odůvodněné případy je možno posuzovat odlišně, avšak pouze po projednání s ředitelem školy nebo jeho zástupcem.
5. V bodě 8 hodnotícího řádu se uvádí, že žák nesmí v jednom pololetí obdržet opakovaně stejný nebo nižší typ výchovného opatření. Z toho vyplývá, že obdržel-li již žák např. třídní důtku a měl by obdržet další, je mu místo toho udělena důtka ředitelská atd.
6. NTU, TD a ŘD se udělují co nejdříve po nashromáždění dostatečného počtu podkladů
7. Hrozí-li žákovi aktuálně udělení kázeňských opatření od ředitelské důtky výše, je třídní učitel povinen upozornit na tuto skutečnost rodiče žáka, a to buď písemně, telefonicky nebo osobně.

Orientační "hodnota" konkrétních kázeňských opatření:

8. NTU se uděluje za opakované lehčí nebo jednorázové významnější porušení školního řádu
Příklady:
5 pozdních příchodů do školy
drobné projevy vandalismu snadno odstranitelné
častější zapomínání učebních pomůcek a domácích úkolů
odmítnutí uposlechnout výslovný pokyn učitele

9. TD se uděluje za opakované významnější nebo jednorázové závažné porušení školního řádu
Příklady:
10 pozdních příchodů do školy
projevy vandalismu, jejichž odstranění si vyžádá nějaký čas a náklady
drobnější podvody, lhaní
pokračování v činnosti, která vedla k NTU, i po udělení NTU

10. ŘD se uděluje za opakované závažné nebo jednorázové hrubé porušení školního řádu
Příklady:
15 pozdních příchodů do školy
projevy vandalismu, jejichž odstranění si vyžádá zvýšené náklady
závažnější podvody
jednorázová neomluvená absence (do 1 dne)
podíl na šikaně
krádež
jednorázové kouření v době, kdy je za žáka zodpovědná škola
pokračování v činnosti, která vedla k NTU, i po udělení TD

11. 2. stupeň z chování se uděluje za opakované hrubé porušení školního řádu, úmyslné jednání ohrožující bezpečnost žáků nebo hrubě poškozující pověst školy. Dále za jednání, které by v případě zletilosti bylo trestným činem.
Příklady:
20 pozdních příchodů do školy
projevy vandalismu s trvalými následky
opakované závažné podvody
opakovaná nebo delší neomluvená absence
iniciátor šikany
promyšlená krádež
úmyslné poranění spolužáka se zdravotními následky
opakované kouření, jednorázové požívání alkoholu nebo drog v době, kdy je za žáka zodpovědná škola
soustavné pokračování v činnosti, která vedla k NTU, i po udělení ŘD

12. 3. stupeň z chování se uděluje vyjímečně za stejný typ přestupků jako 2. stupeň, ale
a. nedošlo-li po předchozím udělení 2. stupně z chování ke zlepšení
b. vykazuje-li chování žáka vysoký stupeň společenské nebezpečnosti
c. je-li objem přestupků takový, že by stačil na opakované udělení 2.stupně
Příklady:
Raději neuvádím

M. Černý, ředitel školy