Masarykova základní škola

Fotogalerie

foto


Uvítání

Vážení rodiče, žáci, příznivci naší školy i náhodní návštěvníci tohoto webu! Vítám vás na stránkách ZŠ Klánovice.
Měly by Vám přehledně poskytnout všechny důležité informace o naší škole.
Michal Černý, ředitel školy.
P.S. Děkuji Tomášovi Studničnému za rozhodující podíl na jejich vytvoření i znovuoživení.

Rychlé odkazy

Elektronická ŽK
Rozvrh hodin
Jídelní lístek školní jídelny
Výběr a odhlašování obědů
Zájmové kroužky, kurzy

Kontakty

Ředitel: cerny@zs-kl.cz
Sekretariát: venkrbcova@zs-kl.cz
Ekonomka: volkova@zs-kl.cz
Školní jídelna: jidelna@zs-kl.cz
Školník: schwarzpeet@gmail.com
Školská rada: skolskarada@zs-kl.cz
Datová schránka: w4mhdkh

Kontakty na učitele najdete v sekci Pedagogický sbor.

Školní poradenské pracoviště

(psycholog, speciální pedagog, výchovní poradci, preventista SPJ)
Informace o školním poradenském pracovišti.
Konzultační hodiny školního psychologa pro rodiče (po domluvě):
PO 8.00 - 10.00
ÚT 14.00-17.30
E-mail: zs.lenska@seznam.cz
Tel. 731 488 035.

Fotoarchiv

Naše starší fotogalerie (do roku 2007) najdete ve školním fotoarchivu.

Volební řád Školské rady Masarykovy ZŠ Praha-Klánovice

Aktualizováno: 10.9.2014 Autor: admin

Jednou za tři roky se konají volby do školské rady. Podle zákona musí proběhnout v souladu s volebním řádem. Volební řád naší školy najdete v tomto článku.


Volební řád pro volby členů školské rady Masarykovy základní školy, Praha 9 - Klánovice, Slavětínská 200, jejímž zřizovatelem je MČ Praha-Klánovice


Zavedení školské rady jako povinného orgánu vychází ze zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění (dále jen školský zákon). Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.


Čl. 1

Tento Volební řád pro volby členů školské rady (dále jen „volební řád“) upravuje postup při volbě členů školské rady, která je zřízena podle § 167 školského zákona v platném znění v Masarykově základní škole, Praha9 - Klánovice, Slavětínská 200, jejímž zřizovatelem je MČ Praha-Klánovice.


Čl. 2
Složení školské rady

(1) Dva členy školské rady jmenuje Rada městské části Praha-Klánovice z řad členů Zastupitelstva městské části Praha-Klánovice, zaměstnanců MČ Praha-Klánovice nebo z dalších osob, které budou hájit zájmy zřizovatele ve školské radě.

(2) Dva členy školské rady volí zákonní zástupci žáků školy.

(3) Dva členy školské rady volí pedagogičtí pracovníci školy.


Čl. 3
Postup volby členů školské rady

(1) Uskutečnění voleb členů školské rady podle článku 2, bodu (2) a (3) tohoto volebního řádu zajistí v souladu s tímto postupem ředitel školy.

(2) Za účelem volby členů školské rady zřídí ředitel školy nejméně tříčlenný přípravný výbor. Členem přípravného výboru mohou být zákonní zástupci žáků nebo pracovníci školy, kteří jsou podle zákona č. 561/2004 Sb. oprávnění volit členy školské rady. Tím není dotčeno právo člena přípravného výboru být zvolen členem školské rady.

(3) Přípravný výbor zajišťuje hlasovací lístky pro volby členů školské rady a formou zápisu eviduje všechny osoby oprávněné volit členy školské rady, eviduje návrhy na kandidáty, eviduje účast v hlasování, zaznamenává výsledky hlasování, vyhlašuje souhrnné výsledky voleb do školské rady.

(4) Přípravný výbor svolává k volbám členů do školské rady všechny oprávněné osoby, a to formou oznámení, které se zveřejňuje ve škole průkazným způsobem nejpozději 30 dnů před konáním voleb. Oznámení obsahuje datum, místo konání voleb a seznam kandidátů. Volby může přípravný výbor organizovat i jiným způsobem, pokud bude zajištěna jejich věrohodnost a demokratičnost.

(5) Volba členů školské rady podle článku 2, bodu (2) a (3) tohoto volebního řádu probíhá jednokolovým systémem.

(6) Nezvolí-li oprávněné osoby podle článku 2, bodu (2) tohoto volebního řádu stanovený počet členů školské rady ani na základě opakované výzvy, jmenuje zbývající členy školské rady ředitel školy.

(7) Doplňovací volby na uvolněná místa do školské rady se organizují obdobně jako volby řádné.

(8) Souhrnný zápis o volbách všech členů do školské rady předává přípravný výbor řediteli školy a ten následně zřizovateli.


Čl. 4
Volba členů školské rady za zákonné zástupce žáků

(1) Oprávněné osoby, kterými jsou podle zákona č. 561/2004 Sb. zákonní zástupci všech žáků, navrhují přípravnému výboru kandidáty na členství ve školské radě.

(2) Členy školské rady za zákonné zástupce žáků volí oprávněné osoby tajným hlasováním. Za platné se považují volby, kterých se účastní alespoň jedna pětina všech oprávněných osob, jinak se volby opakují.

(3) Na základě výsledků hlasování přípravný výbor stanoví pořadí kandidátů. Členy školské rady za zákonné zástupce žáků se stávají kandidáti, kteří získali první a druhý nejvyšší počet hlasů. Při rovnosti hlasů se pořadí stanoví losem.

(4) Pro případ opakovaného nezájmu zákonných zástupců nezletilých žáků o zvolení své třetiny členů školské rady a jejího nezvolení ani na základě opakované výzvy, jmenuje zbývající členy školské rady ředitel školy.


Čl. 5
Volba členů školské rady za pedagogické pracovníky školy

(1) Oprávněné osoby, kterými jsou podle zákona č 561/2004 Sb. pedagogičtí pracovníci školy, navrhují přípravnému výboru kandidáty na členství ve školské radě.

(2) Členem školské rady nesmí být ředitel Masarykovy základní školy Praha9-Klánovice.

(3) Členy školské rady za pedagogické pracovníky školy volí oprávněné osoby tajným hlasováním. Za platné se považují volby, kterých se zúčastní alespoň jedna polovina všech oprávněných osob, jinak se volby opakují.

(4) Na základě výsledků hlasování přípravný výbor stanoví pořadí kandidátů. Členy školské rady za pedagogické pracovníky školy se stávají kandidáti, kteří získali první a druhý nejvyšší počet hlasů. Při rovnosti hlasů se pořadí stanoví losem.


Čl. 6
Činnost školské rady

(1) První zasedání školské rady svolává ředitel školy nejpozději do 30 dnů po provedených volbách členů školské rady.

(2) Ředitel školy seznámí všechny členy školské rady se zřízením školské rady a s jejich jmenováním či zvolením.

(3) První zasedání školské rady svolává ředitel školy. Školská rada volí na svém prvním zasedání předsedu a stanoví svůj jednací řád. Ke zvolení do funkce je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů školské rady.

(4) Činnost školské rady organizuje a její jednání řídí předseda. Školská rada je povinna se sejít nejméně dvakrát ročně, dále podle potřeby.


Čl. 7
Členství ve školské radě

Členství ve školské radě je čestné, vzniká jmenováním nebo zvolením a zaniká uplynutím funkčního období, které je tři roky, odstoupením, odvoláním, úmrtím.


Volební řád byl schválen na jednání Rady městské části Praha-Klánovice dne 31. 10. 2012 usnesením č. RMČ 21/137/2012.