Masarykova základní škola

Fotogalerie

foto


Uvítání

Vážení rodiče, žáci, příznivci naší školy i náhodní návštěvníci tohoto webu! Vítám vás na stránkách ZŠ Klánovice.
Měly by Vám přehledně poskytnout všechny důležité informace o naší škole.
Michal Černý, ředitel školy.
P.S. Děkuji Tomášovi Studničnému za rozhodující podíl na jejich vytvoření i znovuoživení.

Rychlé odkazy

Elektronická ŽK
Rozvrh hodin
Jídelní lístek školní jídelny
Výběr a odhlašování obědů
Zájmové kroužky, kurzy

Kontakty

Ředitel: cerny@zs-kl.cz
Sekretariát: venkrbcova@zs-kl.cz
Ekonomka: volkova@zs-kl.cz
Školní jídelna: jidelna@zs-kl.cz
Školník: schwarzpeet@gmail.com
Školská rada: skolskarada@zs-kl.cz
Datová schránka: w4mhdkh

Kontakty na učitele najdete v sekci Pedagogický sbor.

Školní poradenské pracoviště

(psycholog, speciální pedagog, výchovní poradci, preventista SPJ)
Informace o školním poradenském pracovišti.
Konzultační hodiny školního psychologa pro rodiče (po domluvě):
PO 8.00 - 10.00
ÚT 14.00-17.30
E-mail: zs.lenska@seznam.cz
Tel. 731 488 035.

Fotoarchiv

Naše starší fotogalerie (do roku 2007) najdete ve školním fotoarchivu.

B. Řád pro pracovníky školy

Aktualizováno: 7.11.2013 Autor: admin

I.Práva pracovníků školy

Kromě práv, vyplývajících z ustanovení Zákoníku práce, mají pracovníci zejména tato další práva:


1. Právo vyjádřit vlastní názor. Za vyjádření vlastního názoru nesmí být pracovník postižen.

2. Právo na srozumitelné zdůvodnění opatření, přijatých vedením školy.

3. Právo na informace. Vedení školy musí na požádání poskytnout pracovníkovi na požádání veškeré informace, které se ho bezprostředně dotýkají a zároveň nejsou v rozporu s následujícím bodem tohoto řádu.

4. Právo na ochranu osobních údajů. Pracovník má právo na ochranu citlivých osobních údajů podle zákona číslo 101/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, §4, písmeno b). Vedení školy se zavazuje bez souhlasu pracovníka neposkytnout nikomu výše uvedené údaje ani údaje o platových poměrech pracovníka.

5. Pracovníci školy mají právo volit členy Školské rady a být voleni do Školské rady.

II. Povinnosti pracovníků školy

1. Pracovníci jsou povinni se seznámit s cíli školy a školními pravidly a jednat v souladu s nimi.

2. Pracovníci školy dodržují zásady pro evidenci úrazů, zásady BOZP a požární ochrany. Každý (i nepatrný) úraz musí být zapsán v knize úrazů, uložené ve sborovně. Pokud dojde k úrazu při hodině, zapisuje jej vyučující. Úrazy, ke kterým dojde jindy, zapisuje pracovník, vykonávající v místě úrazu dozor.

II a. Povinnosti pedagogických pracovníků

1.Pracovník je povinen přijít do školy nejpozději 15 min. před začátkem plnění pracovní povinnosti. Případnou nepřítomnost hlásí do 7.45 hod. vedení školy. O předpokládaném ukončení pracovní neschopnosti včas informuje vedení školy.

2.Po příchodu do školy se pedagogický pracovník seznámí ve sborovně s plánem suplování, případně dalšími nově stanovenými úkoly.

3.Vždy v pátek se pracovník seznámí s týdenním plánem na následující týden. Na tvorbě tohoto plánu se každý pracovník podílí předáním svých podkladů a požadavků do čtvrtka do 12.00.
Do týdenního plánu se uvedou zejména:
* všechny akce přesahující rámec vyučovací doby
* všechny akce, které přesahují rámec vyučovací hodiny konkrétního předmětu
* všechny akce vyžadující součinnost dalších pracovníků školy
* mimoškolní akce (soutěže, olympiády ...)
* plánovaná nepřítomnost pracovníků ve vyučování
* důležitá sdělení všem

4.Pokud pracovník odchází v rámci vyučování se žáky mimo areál školy, oznámí před odchodem tuto skutečnost smluveným způsobem vedení školy. Pokud se akce uskutečňuje mimo Klánovice, nesmí na jednoho dospělého připadat více než 25 žáků.

5.Vyučování zahajuje učitel bezprostředně po zvonění. Do elektronické třídní knihy zapisuje pokud možno přímo v průběhu příslušné hodiny, vždy však v den, kdy je hodina odučena. Křídy a fixy nosí učitel 2.stupně s sebou a nenechává je ve třídě.

6.Pedagogický pracovník dbá na ozdravná opatření (větrání, oblečení žáků, správné držení těla ...).

7.Na učitele TV žáci čekají v suterénu školy, pokud se s nimi nedohodne jinak. Učitel zodpovídá za chování žáků během převlékání a přezouvání. Pokud vyučující ukončí výuku předčasně (např. u tzv. dvouhodin), vykonává nad žáky dozor až do stanoveného konce vyučovací hodiny.

8.Vychovatelky ŠD si dohodnou s učiteli 1.stupně a vedoucími zájmových kroužků způsob předávání žáků.

9.Na konci každé vyučovací hodiny dá učitel pokyn k úklidu třídy, po ukončení poslední hodiny (dle rozvrhu na dveřích učebny) zajistí zdvižení židlí na lavice, zkontroluje uzavření oken, zhasnutí světel a učebnu uzamkne. I během dne dbá na to, aby se nikde v budově nesvítilo zbytečně. Po skončení šesté vyučovací hodiny, vykonává vyučující dozor nad žáky během jejich případného přesunu do prostoru šatny.

10.Každý pracovník školy si neustále všímá chování žáků, případné přestupky proti školnímu řádu je povinen řešit i v případě, že není pověřen dozorem.

11.Povinnosti pracovníka pověřeného dozorem o přestávce:
· Pracovník se bezodkladně po skončení vyučovací hodiny dostaví na místo dozoru a setrvá tam až do konce přestávky
· Po dobu dozoru kontroluje dodržování školního řádu. Soustředí se zejména na jednání nebezpečné (rvačky, běh, vstup do zakázaných prostor…), nepřiměřeně hlučné, nevhodné (vulgární výrazy, otevřené projevy sexuální povahy…), projevy vandalizmu.
· Během dozoru pracovník kontroluje celý svěřený prostor, nezůstává na jednom stanovišti. Dozor koná aktivně, nerozptyluje se jinými činnostmi. Odpovídá také za chování žáků v prostoru WC.
· Je-li o velké přestávce umožněn žákům pobyt ve vnějších prostorách školy, domluví se dozírající pracovníci v každém patře hlavní budovy tak, že jeden dozírá uvnitř budovy a jeden venku.
· Dozírající pracovník zajistí poskytnutí první pomoci, pokud dojde k úrazu. Vypisuje také záznam do knihy úrazů.
· Závažné události (škody na zdraví či majetku apod.) je nutno neprodleně hlásit vedení školy.
· V případě, že se ve svěřeném prostoru objeví cizí osoba, je povinností dozírajícího pracovníka zjistit účel její návštěvy a případně provést následná opatření.
· Dozírající pracovník je odpovědný za pořádek ve svěřených prostorách po dobu přestávky. Na jejím konci, je-li to třeba, zabezpečí úklid školních chodeb.

12. Učitel včas informuje rodiče žáka o jeho prospěchu a chování, a to zejména prostřednictvím klasické nebo elektronické žákovské knížky. Učitel je povinen shromáždit dostatečné množství podkladů pro hodnocení žáka. Pokud u žáka dojde k výraznému zhoršení prospěchu, informuje vyučující včas také třídního učitele.

13. Ke styku s rodiči žáků slouží kromě třídních schůzek také konzultační hodiny, uveřejněné na školních webových stránkách. V konzultačních hodinách je učitel povinen po předchozí dohodě být k dispozici rodičům.

14.Povinnosti třídního učitele:
· Denně sleduje docházku žáků a zjišťuje příčiny absence.
· Pomáhá žákům řešit jejich problémy, podle potřeby organizuje třídnické hodiny (alespoň jednou měsíčně; po projednání s vedením školy lze nahradit jinou formou práce se třídou), spolupracuje s rodiči, pracovníky ŠPP, OPPP, příp. dalšími orgány.
· Vede potřebnou dokumentaci včetně elektronické, kontroluje zápisy v třídní knize, zajišťuje její doplnění a omlouvá absenci žáků na základě omluvenek.
· Koordinuje výchovnou práci všech vyučujících ve třídě, podporuje mezipředmětové vztahy a projekty napříč vyučovacími předměty.
· Uděluje pochvaly a kázeňská opatření do třídní důtky včetně. Na základě dostatečného množství podkladů navrhuje řediteli školy udělení snížených známek z chování. Při udělování snížených známek z chování přihlíží ředitel školy k vyjádření pedagogické rady.
· Informuje vedení školy a rodiče žáka o výrazných výkyvech žáka v chování i prospěchu.
· Zodpovídá za plnění povinností služby, na 2. stupni dbá na to, aby služba byla nejpozději v pondělí ráno zapsána v třídní knize.
· Nejméně jednou za čtvrtletí je povinen zkontrolovat žákovské knížky své třídy (resp. záznamy v elektronické ŽK). Zjištěné anomálie (malý počet známek apod.) konzultuje s příslušnými učiteli.