Masarykova základní škola

Fotogalerie

foto


Uvítání

Vážení rodiče, žáci, příznivci naší školy i náhodní návštěvníci tohoto webu! Vítám vás na stránkách ZŠ Klánovice.
Měly by Vám přehledně poskytnout všechny důležité informace o naší škole.
Michal Černý, ředitel školy.
P.S. Děkuji Tomášovi Studničnému za rozhodující podíl na jejich vytvoření i znovuoživení.

Rychlé odkazy

Elektronická ŽK
Rozvrh hodin
Jídelní lístek školní jídelny
Výběr a odhlašování obědů
Zájmové kroužky, kurzy

Kontakty

Ředitel: cerny@zs-kl.cz
Sekretariát: venkrbcova@zs-kl.cz
Ekonomka: volkova@zs-kl.cz
Školní jídelna: jidelna@zs-kl.cz
Školník: schwarzpeet@gmail.com
Školská rada: skolskarada@zs-kl.cz
Datová schránka: w4mhdkh

Kontakty na učitele najdete v sekci Pedagogický sbor.

Školní poradenské pracoviště

(psycholog, speciální pedagog, výchovní poradci, preventista SPJ)
Informace o školním poradenském pracovišti.
Konzultační hodiny školního psychologa pro rodiče (po domluvě):
PO 8.00 - 10.00
ÚT 14.00-17.30
E-mail: zs.lenska@seznam.cz
Tel. 731 488 035.

Fotoarchiv

Naše starší fotogalerie (do roku 2007) najdete ve školním fotoarchivu.

C. Řád pro rodiče

Aktualizováno: 28.1.2017 Autor: admin

Rodič nebo zákonný zástupce dítěte (dále jen rodič) se svou přítomností ve školní budově stává přímým účastníkem výchovně vzdělávacího procesu ve škole. Z toho pro něj vyplývají tato práva a povinnosti:


I.Práva rodičů

1. Právo na veškeré informace, týkající se bezprostředně jejich dítěte, zejména hodnocení jeho prospěchu a chování. K informování rodičů slouží žákovská knížka, třídní schůzky a konzultace a také konzultační hodiny jednotlivých učitelů. Konzultační hodiny slouží k setkávání rodičů a učitelů po předchozím ohlášení (např. telefonickém).

2. Právo na zdůvodnění hodnocení jejich dítěte a kázeňských opatření, uplatněných vůči dítěti. Rodič má právo se seznámit s podklady, které k danému hodnocení vedly.

3. Rodič má právo se písemně nebo ústně obrátit na ředitele školy ohledně postupu pracovníka školy vůči jeho dítěti. Doporučuje se projednat záležitost nejprve s příslušným pracovníkem. V odůvodněném případě je možno se obrátit na vedení školy přímo.

4. Rodič má právo se písemně nebo ústně obrátit na Školskou radu s připomínkami k činnosti ředitele školy. Doporučuje se projednat záležitost nejprve s ředitelem.

5. Rodič má právo se po předchozí dohodě s učitelem účastnit výuky jako pozorovatel. Rodič nesmí v takovém případě zasahovat do výuky, pokud se s učitelem nedohodne jinak.

6. Rodiče mají právo volit členy Školské rady a být do ní voleni.

7. Rodiče mají právo na ochranu svých osobních údajů podle zákona číslo 101/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, §4, písmeno a) a b), pokud je škole poskytnou.

II. Povinnosti rodičů

1. Rodič je povinen zajistit, aby dítě docházelo do školy řádně a včas. Nepřítomnost dítěte ve škole je rodič povinen dokládat v souladu s tímto školním řádem (řád A, část III, body 3 – 6).

2. Rodič je povinen nejméně jednou měsíčně kontrolovat informace o prospěchu a chování svého dítěte v žákovské knížce (elektronické či papírové). Doporučuje se však provádět kontrolu častěji.

3. Rodič je v budově školy povinen jednat tak, aby nenarušoval výuku a další činnosti vyplývající ze základního poslání školy.

4. Pokud je rodič v budově školy v době vyučování tázán pracovníkem školy, je povinen se tomuto představit a objasnit účel své přítomnosti, nebo opustit školní budovu. Toto opatření bylo přijato v zájmu bezpečnosti dětí a nesmí sloužit k perzekuci rodičů.

5. Je-li vyzván, je rodič povinen se dostavit na jednání výchovné komise, týkající se řešení závažných kázeňských a jiných přestupků jeho dítěte.

6. Rodič je povinen zajistit svému dítěti podmínky pro pravidelnou domácí přípravu a kontrolovat její vykonávání alespoň v minimálním rozsahu stanoveném školou (tj. vypracovávání domácích úkolů). Rodič neručí za správnost domácích úkolů!

7. Rodič je povinen neprodleně informovat školu a školské zařízení o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech a změnách, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání. Je rovněž povinen škole hlásit změnu bydliště, telefonu, zdravotní pojišťovny dítěte.

8. Pokud dítě poškodí vybavení školy úmyslně nebo činností, která je v rozporu se školním řádem, projedná vedení školy s rodičem náhradu škody.

9. Rodič nesmí vědomě poslat do školy dítě s infekčním onemocněním včetně pedikulózy (napadení vší dětskou). Při důvodném podezření z infekčního onemocnění škola neprodleně informuje rodiče dítěte. To bude až do jejich příchodu odděleno od ostatních dětí.