Masarykova základní škola

Fotogalerie

foto


Uvítání

Vážení rodiče, žáci, příznivci naší školy i náhodní návštěvníci tohoto webu! Vítám vás na stránkách ZŠ Klánovice.
Měly by Vám přehledně poskytnout všechny důležité informace o naší škole.
Michal Černý, ředitel školy.
P.S. Děkuji Tomášovi Studničnému za rozhodující podíl na jejich vytvoření i znovuoživení.

Rychlé odkazy

Elektronická ŽK
Rozvrh hodin
Jídelní lístek školní jídelny
Výběr a odhlašování obědů
Zájmové kroužky, kurzy

Kontakty

Ředitel: cerny@zs-kl.cz
Sekretariát: venkrbcova@zs-kl.cz
Ekonomka: volkova@zs-kl.cz
Školní jídelna: jidelna@zs-kl.cz
Školník: schwarzpeet@gmail.com
Školská rada: skolskarada@zs-kl.cz
Datová schránka: w4mhdkh

Kontakty na učitele najdete v sekci Pedagogický sbor.

Školní poradenské pracoviště

(psycholog, speciální pedagog, výchovní poradci, preventista SPJ)
Informace o školním poradenském pracovišti.
Konzultační hodiny školního psychologa pro rodiče (po domluvě):
PO 8.00 - 10.00
ÚT 14.00-17.30
E-mail: zs.lenska@seznam.cz
Tel. 731 488 035.

Fotoarchiv

Naše starší fotogalerie (do roku 2007) najdete ve školním fotoarchivu.

Neznámé předměty v našem švp

Aktualizováno: 3.3.2009 Autor: admin

Na žádost rodičů, přednesenou mj. i na lednových třídních schůzkách, uveřejňujeme zde charakteristiky méně známých nebo nových předmětů. Text je převzat z našeho školního vzdělávacího programu ŠNEK.


1.3.1. Informatika
Předmět "Informatika" umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti - získat elementární dovednosti v ovládání výpočetní techniky a moderních informačních technologií,
orientovat se ve světě informací, tvořivě s nimi pracovat a využívat je při dalším vzdělávání i v praktickém životě.
Žáci jsou motivování k získávání a zpracování informací s využitím IT, což vede k žádoucímu odlehčení paměti při současné možnosti využít mnohonásobně většího počtu dat a informací než dosud. Dovednosti získané v tomto oboru umožňují žákům aplikovat výpočetní techniku ve všech vzdělávacích oblastech. Tato aplikační rovina se tak stává součástí všech vzdělávacích oblastí základního vzdělávání i každodenní praxe.
Tento předmět bude probíhat na 1. stupni s časovou dotací 0,5 h týdně ve 3. a 4. ročníku (bude probíhat v 1 vyučovací hodině 1krát za 14 dní) a 1 h týdně v 5. ročníku. Na 2. stupni bude v 6. ročníku volitelný a v 8. ročníku povinný s dotací 1 h týdně v obou případech. Ve 3., 4. a 6. ročníku jsou dotace přiděleny
z disponibilních hodin.

1.3.2. Digitální foto a video
Předmět "Digitální foto a video" umožňuje žákům dosáhnout základní úrovně ovládání digitální audiovizuální techniky - pořizování záznamů, propojování zařízení, přenos dat, jejich editace a export na zvolené medium.
Žáci jsou motivování k účelnému využívání digitálních fotoaparátů a kamkordérů, k dodržování pravidel a předpisů při práci s digitální technikou a rovněž k její ochraně před poškozením. Dovednosti získané v tomto oboru umožňují žákům aplikovat digitální techniku ve všech vzdělávacích oblastech. Tato aplikační rovina se tak stává součástí všech vzdělávacích oblastí základního vzdělávání i praktického života.
Tento předmět bude probíhat jako volitelný na 2. stupni v 7. nebo 8. ročníku. Dotace (1 hodina v každém ročníku) je přidělena z disponibilních hodin.

1.4.2. Výchova k občanství
Předmět "Výchova k občanství" u žáků formuje dovednosti a postoje důležité pro aktivní využívání poznatků o společnosti a mezilidských vztazích v občanském životě.
Žáci jsou vedeni k realistickému sebepoznání a poznávání osobnosti druhých lidí, k pochopení vlastního jednání i jednání druhých lidí v různých životních situacích. Žáci se seznamují se vztahy v rodině a širších společenstvích, s hospodářským, politickým a kulturním životem. Obor rozvíjí občanské a právní
vědomí žáků, posiluje smysl jednotlivců pro osobní i občanskou odpovědnost a motivuje žáky k aktivní účasti na životě demokratické společnosti.
Tento předmět bude probíhat ve všech ročnících 2. stupně s časovou dotací 1 h týdně přidělenou vzdělávací oblasti "Člověk a společnost".

1.5.5. Přírodovědná praktika
Předmět navazuje na vědomosti a dovednosti získané na prvním stupni v předmětu „Člověk a jeho svět“. Rozvíjí, prohlubuje a propojuje znalosti získané na 2.stupni v předmětech Přírodopis, Zeměpis, Fyzika a Chemie.
Předmět se uskutečňuje zejména jinou formou než je vyučovací hodina, například výukou v přírodě, exkurzemi, realizací programů středisek ekologické výchovy, návštěvami muzeí, zoologických a botanických zahrad apod. Reaguje na aktuální problémy a aktuální nabídku.
Náplní předmětu je zejména zkoumání abiotické a biotické složky přírodního a životního prostředí a řešení aktuální problematiky ochrany a tvorby životního prostředí. Důraz je kladen na rozvíjení poznatků a dovedností přímým kontaktem se zkoumanou problematikou(pozorování a pokusy v terénu, přímý kontakt se zvířaty a rostlinami, s jednotlivými abiotickými složkami
životního prostředí).
Předmět je strukturován ve čtyřletém cyklu tak, že v každém jeho roce se podrobněji zaměřuje na jedno z témat:
a) les
b) umělé ekosystémy jako pole, parky a zahrady
c) voda
d) ovzduší
Předmět je pro žáky všech ročníků 2. stupně volitelný. Žáci tak mohou absolvovat všechny tématické celky nebo jen některé.
Časová dotace je 1 hodina týdně, nejvhodnější způsob rozvržení: dvouhodinový blok 1x za 14 dní.

1.6.3. Ateliér
Předmět "Ateliér" je řazen do oblasti "Umění a kultura". Svými výstupy navazuje na předmět výtvarná výchova a rozšiřuje ho.
Je určen žákům s prohloubeným zájmem o výtvarnou výchovu, případně žákům, kteří hodlají pokračovat ve studiu na výtvarně zaměřených středních školách nebo se jiným způsobem oboru
věnovat. Předmět je pro žáky volitelný.
Předmět bude probíhat v časové dotaci 1 vyučovací hodina týdně pro 8. ročník a 2 vyučovací hodiny týdně pro 9. ročník. Dotace je přidělena z disponibilních hodin.

1.7.1. Výchova ke zdraví
Předmět "Výchova ke zdraví" je součástí vzdělávací oblasti "Člověk a zdraví".
Hlavním cílem předmětu je ochrana zdraví jako nejdůležitější životní hodnoty. Žáci se zde učí, jak aktivně chránit své zdraví a jak být za ně zodpovědný. Upevňují si hygienické, stravovací, pracovní a jiné zdravotně preventivní návyky, rozvíjejí dovednosti odmítat škodlivé látky, předcházet úrazům a
čelit vlastnímu ohrožení v každodenních i mimořádných situacích. Rozšiřují a prohlubují si poznatky o rodině, škole a společenství vrstevníků, o přírodě, člověku i vztazích mezi lidmi a učí se tak dívat na vlastní činnosti z hlediska zdravotních potřeb a životních perspektiv v období dospívání a respektovat se ve prospěch zdraví.
Časová dotace předmětu "Výchova ke zdraví" je 1 hodina týdně v 7. a 8. ročníku.

1.7.3. Sportovní výchova
Cílem volitelného předmětu "Sportovní výchova" je prohloubení herních činností, dovedností a herního myšlení zejména ve dvou sportovních hrách - volejbalu a košíkové. Tento předmět pomáhá žákům zdokonalovat se v herních činnostech jednotlivce a současně v herních kombinacích a systémech daných her.
Sportovní výchova je zařazena jako volitelný předmět v 6., 7., 8. a 9. ročníku v časové dotaci 1-2 hodiny týdně přidělené z disponibilních hodin. Žáci si mohou vybrat z několika možností náplně (volejbal, košíková nebo obecná sportovní výchova).

1.8.1. Člověk a svět práce
Vzdělávací obsah předmětu "Člověk a svět práce" je rozdělen na prvním stupni na čtyři tematické okruhy: Práce s drobným materiálem, Konstrukční činnosti, Pěstitelské práce a Příprava pokrmů. Na 2. stupni je předmět rozdělen v 6. ročníku do okruhů "Pěstitelské práce a chovatelství" a "Design a konstruování", v 7. ročníku se dívky věnují provozu a údržbě domácnosti a přípravě pokrmů a chlapci práci s technickými materiály, 8. ročník je zaměřen převážně na profesní orientaci a v 9. ročníku se žáci setkávají s tematickými okruhy "Svět práce - podnikání" a "Design a konstruování".
Žáci se učí pracovat s různými materiály a osvojují si základní dovednosti a návyky. Učí se plánovat, organizovat a hodnotit pracovní činnost samostatně i v týmu. Ve všech tematických okruzích jsou žáci soustavně vedeni k dodržování zásad bezpečnosti a hygieny při práci.
Žáky vedeme k pozitivnímu vztahu k práci a k odpovědnosti za kvalitu svých i společných výsledků práce. Žáci používají vhodné nástroje, nářadí a pomůcky při práci. Žáci uplatňují tvořivost a vlastní nápady, poznávají, že technika je významná součást lidské kultury, chápou práci a pracovní činnosti jako příležitost k seberealizaci a k rozvíjení podnikatelského myšlení.
Časová dotace je 1 hodina týdně ve všech ročnících.

1.9.1. Dramatická výchova
Předmět "Dramatická výchova" rozvíjí sebepoznání, obrazotvornost, vede k toleranci k ostatním, napomáhá v rozhodování a řešení problémových situací. Nedílnou součástí je posilování sebevědomí, dovednosti empatie a v neposlední řadě předmět rozvíjí slovní i mimoslovní komunikaci, rozšiřuje slovní
zásobu a kulturní přehled. Je založen na zkoumání, poznávání a chápání mezilidských vztahů, situací a vnitřního života lidí současnosti i minulosti, osob reálných i fantazií vytvořených.
Úkoly tvořivé dramatiky jsou zejména tvořivost a rozvoj intuice. Součástí dramatické výchovy je také výchova citová, která legitimním způsobem umožňuje ventilování emocí. Dramatická výchova je umění všech dimenzí, v němž dítě získává množství zástupných zkušeností s konfliktními situacemi.
Být mnoha různými charaktery mu dává šanci chápat a rozlišovat mezi mnoha způsoby reakcí na konkrétní situace. Dramatická výchova vede k samostatnému a osobitému myšlení a také ke schopnosti kultivovaně sdělovat své myšlenky.
Dramatická výchova je volitelný obor s dotací 1 hodiny týdně v 6. až 8. ročníku přidělené z disponibilních hodin. Odehrává se v dvouhodinových blocích 1x za 14 dní.

1.9.2. Osobnostní a sociální výchova
Předmět "Osobnostní a sociální výchova" je vytvořen ze stejnojmenného průřezového tématu. Svým obsahem se orientuje na subjekt, na každodenní využití v běžném životě. Reflektuje osobnost žáka, jeho individuální potřeby i zvláštnosti. Jeho smyslem je pomáhat každému žákovi utvářet životní dovednosti.
Specifikem osobnostní a sociální výchovy je, že se učivem stává sám žák, stává se jím konkrétní žákovská skupina a stávají se jím více či méně běžné situace každodenního života. Jejím smyslem je pomáhat každému žákovi hledat vlastní cestu k životní spokojenosti založené na dobrých vztazích k sobě samému i k dalším lidem a světu.
Předmět je zaměřen na každodenní verbální komunikaci jako klíčový nástroj jednání v různých životních situacích. Prohlubuje vztah mezi verbální a neverbální složkou komunikace a rozšiřuje specifické aplikace jazyka o sociální dovednosti. Předmět vede k aktivnímu sebepoznání, seberegulaci a k udržení psychického zdraví, tj. „psychohygiena, komunikace, role a situace“. Nabízí možnosti rozvoje emocionálních vztahů, osobních postojů a praktických dovedností ve vztahu k přírodnímu prostředí.
V osobnostní a sociální výchově lze účinně využít různých postupů dramatické výchovy. Osobnostní a sociální výchova může napomoci k získání dovedností vztahujících se k zdravému duševnímu a sociálnímu životu. Při výuce je kladen důraz na spolupráci a komunikaci v týmu a v různých pracovních
situacích.
Tématické okruhy Osobnostní a sociální výchovy jsou členěny do tří částí, které jsou zaměřeny na osobnostní, sociální a mravní rozvoj. Pro jejich realizaci jsou do výuky zařazována témata reflektující aktuální potřeby žáků, popř. vycházející ze vzájemné domluvy s nimi. Všechna témata se uskutečňují
prakticky, prostřednictvím vhodných her, cvičení, modelových situací a příslušných diskusí.
Tento povinný předmět je realizován v časové dotaci 0,5 hodin týdně v 7. ročníku přidělené z disponibilních hodin.
Výuka bude probíhat 1 hodinu jednou za dva týdny.

1.9.3. Mediální výchova
Předmět "Mediální výchova " je tvořen jedním z průřezových témat, které nabízí elementární poznatky a dovednosti týkající se mediální komunikace a práce s médii. Média mají výrazný vliv na chování jedince a společnosti, na utváření životního stylu a kvalitu života.
Mediální výchova je zaměřena na systematické vytváření kritického názoru na mediální sdělení a na schopnost interpretovat jej z hlediska jeho informační a jazykové kvality.
Tento obor pomáhá žákům analyzovat mediální sdělení, posoudit jejich věrohodnost a vyhodnotit jejich komunikační záměr a orientovat se v obsahu, pozornost přitom obracet k věcné správnosti a přesnosti sdělení, a to jak kritickou analýzou existujících textů, tak vlastní produkcí. Přispívá ke schopnosti vnímat, interpretovat a kriticky hodnotit výsledky umělecké i běžné mediální produkce.
Mediální výchova bude probíhat v 7. ročníku jako povinný předmět s časovou dotací 0,5 hodin týdně přidělenou z disponibilních hodin. Výuka bude probíhat 1 hodinu jednou za dva týdny.

1.9.4. Výchova demokratického občana
Předmět "Výchova demokratického občana" byl vytvořen z okruhu "Občanská společnost a škola", který je součástí průřezového tématu "Výchova demokratického občana".
Tento obor vede žáky k rozvíjení a zvnitřnění hodnot jako jsou spravedlnost, tolerance, odpovědnost apod. v rámci třídy a školy. Pomáhá k rozvoji kritického myšlení, uvědomování si práv a povinností a porozumění demokratickému způsobu řešení konfliktů a problémů. Měla by pomoci žákům konstruktivně řešit problémy se zachováním své lidské důstojnosti, respektem k druhým, ohledem na zájem celku, s vědomím svých práv a povinností, svobod a odpovědností, s uplatňováním zásad slušné
komunikace a demokratických způsobů řešení.
Žáci jsou motivováni k uplatňování svých názorů v diskusích a k možnosti demokraticky se podílet na rozhodnutích celku. Zároveň si sami na sobě mohou ověřit význam dodržování pravidel a podílet se na vytváření pravidel nových.
Tento obor by se měl zaměřit také na řešení problémů ve třídě prostřednictvím diskusí v rámci třídy a problémům ve škole prostřednictvím školního parlamentu. Starší žáci se budou snažit v rámci svých možností i ovlivňovat život místní komunity prostřednictvím správních orgánů a institucí v obci.
Tento obor bude probíhat ve všech ročnících 2. stupně s časovou dotací 0,5 h týdně přidělenou z disponibilních hodin. Třídní učitel se rozhodne, bude-li probíhat půl vyučovací hodiny týdně, nebo 1 hodina jednou za 14 dní.