Školní vzdělávací program
ZŠ Klánovice
Tým koordinátorů ŠVP:
Mgr. Alžběta Ženíšková - vedoucí týmu
Mgr. Ludmila Plesná
Mgr. Jaroslav Lachout
Věra Luxová

31.8.2007 ŠVP je hotov!
O prázdninách jsme definitivně dokončili první verzi našeho školního vzdělávacího programu. Celý tým (samozřejmě, někdo více, někdo méně...) na něm pracoval celkem 1,5 roku. Motivační název našeho programu zní ŠNEK (kdo neví proč, ať se podívá na logo školy).
Od školního roku 2007/2008 se podle něj budou učit 1. a 6. třídy, další rok to budou 1. , 2., 6. a 7. atd. V tištěné podobě je k dispozici v ředitelně školy, vybrané pasáže již brzy uveřejníme na těchto stránkách.

A co to vlastně znamená "šnek"?
Š - šance pro všechny (chceme umožnit opravdu každému dítěti, aby si našlo svoji cestu a rozvíjelo své schopnosti)
N - názornost (upřednostňujeme činnostní učení a provázanost výuky s životními zkušenostmi)
E - empatie (snažíme se dětem naslouchat, zapojovat je do dění ve škole a vytvářet jim prostředí, ve kterém se cítí dobře)
K - kooperace (vedeme žáky ke spolupráci a vzájemnému respektu)

Tak ať se nám náš ŠNEK úspěšně plazí přes překážky, vždy s veselým úsměvem a optimistickou náladou!

8.2.2007 CO JIŽ MÁME ZPRACOVÁNO?

1) Zaměření školy

To jsou priority, o které bude škola usilovat. Tuto část švp máme rozdělenou do dílčích odstavců – VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ, VZTAHY, PROSTŘEDÍ, PEDAGOGICKÝ SBOR, ŘÍZENÍ ŠKOLY, SPOLUPRÁCE S RODIČI A VEŘEJNOSTÍ A DALŠÍ AKTIVITY. Uvádím zde příklad:

VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ:

VZTAHY:

2) Vzdělávací strategie

Strategie, které učitelé používají k rozvíjení klíčových kompetencí u dětí. Klíčové kompetence jsou dovednosti, které každý člověk potřebuje k životu nezávisle na profesi, kterou si v životě vybere (KOMPETENCE K UČENÍ, K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ, SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ, KOMUNIKATIVNÍ, OBČANSKÉ A PRACOVNÍ)

Příklad:

STRATEGIE K ROZVÍJENÍ KOMPETENCÍ K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

3)  Máme také hotovou většinu OBSAHŮ JEDNOTLIVÝCH PŘEDMĚTŮ (ještě je upravujeme a chystáme se vytvořit obsahy volitelných a doplňkových předmětů)

4)  V současné době se věnujeme rozpracovávání PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT do jednotlivých předmětů.


1.1.2007 Tématice školního vzdělávacího programu se věnuje náš nový školní kalendář. Texty pocházejí přímo z pera hlavní koordinátorky Bětky Ženíškové a velmi dobře vystihují podstatu švp.


18.10.2006 Na dvoudenní výjezdové dílně na Slapech (konec září) jsme se rozdělili do malých týmů a začali zpracovávat výstupy jednotlivých vyučovacích předmětů či oblastí po ročnících (laicky řečeno: co má žák ve kterém ročníku konkrétně zvládnout). K výstupům jsme poté přiřadili odpovídající učivo, které se bude v daném období probírat (tato fáze nyní v některých předmětech ještě probíhá) Zhruba z 80% se učivo kryje s našimi stávajícími učebnicemi, zbytek budeme muset řešit využitím jiných zdrojů.

Pro lepší grafickou úpravu a ulehčení práce jsme zakoupili síťový program "Editor švp". V rámci školního intranetu budou vedoucí týmů zaplňovat připravené tabulky. Produkt zatím nedorazil, takže stále ještě máme všechno pouze po papírech.

Podle našeho programu začínáme učit 1. září 2007.

I poté však bude platit základní pravda: školní vzdělávací program není to, co je někde napsáno, ale to, co se na škole opravdu děje!