ŠKOLNÍ ŘÁD

PLATNÝ OD 1.9.2005

A.Řád pro žáky

 

I. Práva žáků

1. Právo vyjádřit vlastní názor - přiměřenou formou za dodržení pravidel slušnosti. Za vyjádření vlastního názoru nesmí být žák potrestán!

2. Právo na to, aby mu bylo každé opatření (vč. trestů) srozumitelně zdůvodněno.

3. Právo na odvolání. Stanovený postup:

1. Dotyčný učitel

2. Třídní učitel

3. Vedení školy

    Na vyšší instanci se žák obrací v případě, že není spokojen s vyjádřením instance nižší.

4. Právo na to, aby nebyl ponižován a zesměšňován.

5. Právo na ochranu před šikanováním, fyzickým a psychickým násilím.

6. Právo na volný pohyb po škole o velké přestávce, pokud neohrožuje zdraví své a ostatních, neporušuje jiná ustanovení školního řádu a neobtěžuje jiné osoby. O malé přestávce se žák může volně pohybovat v rámci jednoho podlaží. Se začátkem hodiny však již musí být na svém místě!

7. Právo nebýt nucen do jídla ve školní jídelně.

 

II.Povinnosti žáků

1. Žáci dodržují pravidla slušného chování ke spolužákům i k dospělým. Při vstupu dospělého do třídy během vyučování a při jeho odchodu zdraví celá třída povstáním. Žáci však nevstávají, pokud píší písemnou práci, při výtvarné výchově a při dalších činnostech, při kterých by vstávání působilo rušivě.

2. Žáci jsou k sobě ohleduplní, starší respektují mladší spolužáky. Za zvlášť hrubé porušení školního řádu se považuje šikanování, krádeže, podvody.

3. Žák je povinen denně nosit do školy žákovskou knížku, pokud je zavedena, a to i na odpolední vyučování. Ve třídě ji má neustále připravenou na lavici. Zapomene-li ji, omlouvá se hned 1. vyučovací hodinu a učitel tuto skutečnost zapíše do třídní knihy. Žákovská knížka je úřední doklad a její ztráta může být považována za závažné porušení školního řádu. Její časté zapomínání je závažným porušením školního řádu.

4. Do školy nosí žáci pouze věci, které souvisejí s vyučováním. Pokud mají z nutných důvodů cennou věc (např. větší částku peněz), uloží ji na dobu vyučování v ředitelně nebo u hospodářky. Pokud takto neučiní, nenese škola za její ztrátu zodpovědnost !

5. Žáci jsou povinni se po vstupu do školy přezout v šatně , kde si také mohou nechat boty a kabáty. Přezůvkami se rozumí bačkory či pantofle, nejsou povoleny botasky a jiné boty zaměnitelné s obuví na ven. Po odchodu ze školy si žáci mohou nechávat přezůvky ve skříňce.

6. Žáci, kteří jezdí do školy na kole, jsou povinni je uzamknout a uložit do přístřešku na školním dvoře.

7. V 755 (po přípravném zvonění) si žáci připraví věci na vyučování a zůstávají ve třídě na svém místě.

8. Pokud vyučující určí zasedací pořádek, je žák povinen jej dodržovat. Své místo je povinen udržovat v pořádku. Se začátkem hodiny je žák již na svém místě, má na lavici připravené pomůcky a očekává v klidu příchod učitele.

9. Žáci otvírají okna a větrají podle potřeby nebo na pokyn učitele. Za kázeňský přestupek je považováno sezení v oknech, vyklánění se a vyhazování předmětů z oken. V nepřítomnosti učitele mohou žáci z důvodu bezpečnosti otvírat pouze ventilačky nebo horní okna.

10. O přestávce se žáci řídí pokyny dozírajícího učitele. Po přípravném zvonění v 955 už musí být ve třídě a připravovat se na vyučování. Přesuny se dějí vždy na začátku přestávky, o velké přestávce po přípravném zvonění. Je zakázáno se bez vědomí dozírajícího učitele zdržovat v suterénu a v prostoru půdy!

11. Až do přípravného zvonění (9.55) je o velké přestávce zakázáno klepat na kabinety a sborovnu.  V naléhavých záležitostech se žáci obracejí na dozírající učitele.

12. Opustit školní budovu během vyučování žák může pouze s vědomím vyučujícího nebo třídního učitele.

13. Po poslední vyučovací hodině v dané učebně dají žáci židle na lavici a zkontrolují čistotu svého místa. Třídu opouštějí až na pokyn učitele. Do šatny nebo jídelny odcházejí žáci klidně a bez hluku.

14. Nápravu jakéhokoli poškození zařízení školy, které žák zavinil úmyslně nebo z nedbalosti, projedná škola se zákonným zástupcem žáka.

15. Za hrubé porušení školního řádu se považuje držení, distribuce a zneužívání návykových látek včetně alkoholu a cigaret v areálu a nejbližším okolí školy.

16. Při vyučování musí být vypnuty mobilní telefony!

 

III.Organizační a jiné pokyny

1.Ve třídě je stanovena jedna třídní služba - dvojice žáků, která maže tabuli, při stěhování opouští třídu poslední a ručí za její stav. Nepřijde-li vyučující do 5 minut po začátku hodiny, oznámí to služba v kanceláři školy.

2. Odchod na TV a PV na 2. stupni:

Pokud vyučující neurčí jinak, shromáždí se žáci v hale školy, kde vyčkají příchodu učitele a dále se řídí jeho pokyny. O velké přestávce se žáci v hale shromáždí až po přípravném zvonění.

3. Uvolňování z vyučování (je-li nepřítomnost známa předem):

4. Omlouvání nepřítomnosti, není-li známa předem:

Při nepřítomnosti, trvající déle než 1 den, omluví zákonný zástupce žáka osobně, telefonicky nebo elektronickou poštou nejpozději 3.den nepřítomnosti.

5. V každém případě však předloží hned v den příchodu do školy žák třídnímu učiteli  písemnou omluvu od zákonného zástupce, zapsanou v žákovské knížce. Jiné omluvenky nebudou školou uznány! U volitelných předmětů předkládá žák tuto omluvenku učiteli volitelného předmětu na první hodině daného předmětu, následující po žákově nástupu do školy (opět výhradně v žákovské knížce!).

6. Trvá-li nemoc déle než 2 dny, může si škola v odůvodněném případě vyžádat potvrzení lékaře !

7. Přítomnost či nepřítomnost žáků ve škole v době tzv. „volných hodin“ řeší zvláštní příkaz ředitele školy.

 

 

B.Řád pro pracovníky školy

I.Práva pracovníků školy

 

Kromě práv, vyplývajících z ustanovení Zákoníku práce, mají pracovníci zejména tato další práva:

1. Právo vyjádřit vlastní názor. Za vyjádření vlastního názoru nesmí být pracovník postižen.

2. Právo na srozumitelné zdůvodnění opatření, přijatých vedením školy.

3. Právo na informace. Vedení školy musí na požádání poskytnout pracovníkovi na požádání veškeré informace, které se ho bezprostředně dotýkají a zároveň nejsou v rozporu s následujícím bodem tohoto řádu.

4. Právo na ochranu osobních údajů. Pracovník má právo na ochranu citlivých osobních údajů podle zákona číslo 101/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, §4, písmeno b). Vedení školy se zavazuje bez souhlasu pracovníka neposkytnout nikomu výše uvedené údaje ani údaje o platových poměrech pracovníka.

5. Pracovníci školy mají právo volit členy Rady školy a být voleni do Rady školy.

 

II. Povinnosti pracovníků školy

1. Pracovníci jsou povinni se seznámit s cíli školy a školními pravidly a jednat v souladu s nimi.

2. Pracovníci  školy dodržují  zásady pro evidenci  úrazů, zásady BOZP a  požární ochrany. Každý (i nepatrný)  úraz musí být zapsán v knize úrazů, uložené ve sborovně. Pokud dojde k úrazu při hodině, zapisuje jej vyučující. Úrazy, ke kterým dojde jindy, zapisuje pracovník, vykonávající v místě úrazu dozor.

II a. Povinnosti pedagogických pracovníků

1.Pracovník je povinen  přijít do školy nejpozději 15 min.   před  začátkem   plnění pracovní   povinnosti.  Případnou nepřítomnost hlásí do 7.45 hod. vedení školy. O předpokládaném ukončení pracovní neschopnosti včas informuje vedení školy.

2.Po  příchodu do  školy se  pedagogický pracovník seznámí  ve sborovně s plánem suplování, případně dalšími nově stanovenými úkoly.

3.Vždy  v  pátek  se  pracovník  seznámí  s  týdenním  plánem  na následující  týden. Na  tvorbě  tohoto  plánu se  každý pracovník podílí předáním svých podkladů a požadavků do čtvrtka do 12.00.

Do týdenního plánu se uvedou zejména:

* všechny akce přesahující rámec vyučovací doby

* všechny   akce,   které   přesahují   rámec   vyučovací  hodiny konkrétního předmětu

* všechny akce vyžadující součinnost dalších pracovníků školy

* mimoškolní akce (soutěže, olympiády ...)

* plánovaná nepřítomnost pracovníků ve vyučování

* důležitá sdělení všem

4.Pokud pracovník  odchází v rámci  vyučování se žáky  mimo areál školy,  oznámí před  odchodem tuto  skutečnost smluveným způsobem vedení školy. Pokud se akce  uskutečňuje mimo Klánovice, nesmí na jednoho dospělého připadat více než 25 žáků.

5.Vyučování  zahajuje učitel  bezprostředně po  zvonění. Na první vyučovací  hodinu přinese  třídní knihu  a po  poslední hodině ji opět uloží  na určené místo.  Křídy nosí učitel  2.stupně s sebou a nenechává je ve třídě.

6.Pedagogický pracovník  dbá  na  ozdravná  opatření  (větrání,  oblečení  žáků, správné držení těla ...).

7.Učivo případné nulté hodiny zapisuje učitel jako poslední hodinu (obvykle devátou).

8.Na učitele TV  a PV žáci čekají v  hale školy, pokud se s nimi nedohodne jinak. Učitel zodpovídá za chování žáků během převlékání a přezouvání. Pokud vyučující ukončí výuku předčasně (např. u tzv. dvouhodin), vykonává nad žáky dozor až do stanoveného konce vyučovací hodiny.

9.Vychovatelky ŠD si dohodnou s učiteli 1.stupně a vedoucími zájmových kroužků způsob předávání žáků.

10.Na  konci  každé  vyučovací  hodiny    učitel pokyn k úklidu třídy,  po ukončení  poslední  hodiny (dle rozvrhu na dveřích učebny)  zajistí zdvižení  židlí na lavice,  zkontroluje  uzavření  oken,  zhasnutí  světel  a učebnu uzamkne. I během  dne dbá na to, aby se  nikde v budově nesvítilo zbytečně. Po skončení šesté vyučovací hodiny, vykonává vyučující dozor nad žáky během jejich případného přesunu do prostoru šatny.

11.Každý  pracovník školy  si  neustále  všímá   chování  žáků,  případné přestupky proti  školnímu řádu je  povinen řešit i  v případě, že není pověřen dozorem.

12.Povinnosti pracovníka pověřeného dozorem o přestávce:

·         Pracovník se bezodkladně po skončení vyučovací hodiny dostaví na místo dozoru a setrvá tam až do konce přestávky

·         Po dobu dozoru kontroluje dodržování školního řádu. Soustředí se zejména na jednání nebezpečné (rvačky, běh, vstup do zakázaných prostor…), nepřiměřeně hlučné, nevhodné (vulgární výrazy, otevřené projevy sexuální povahy…), projevy vandalizmu.

·         Během dozoru pracovník kontroluje celý svěřený prostor, nezůstává na jednom stanovišti. Dozor koná aktivně, nerozptyluje se jinými činnostmi. Odpovídá také za chování žáků v prostoru WC.

·         Dozírající pracovník zajistí poskytnutí první pomoci, pokud dojde k úrazu. Vypisuje také záznam do knihy úrazů.

·         Závažné události (škody na zdraví či majetku apod.) je nutno neprodleně hlásit vedení školy.

·         V případě, že se ve svěřeném prostoru objeví cizí osoba, je povinností dozírajícího pracovníka zjistit účel její návštěvy a případně provést následná opatření.

·         Dozírající pracovník je odpovědný za pořádek ve svěřených prostorách po dobu přestávky. Na jejím konci, je-li to třeba, zabezpečí úklid školních chodeb. 

13.Učitel včas informuje rodiče žáka o jeho prospěchu a chování, a to zejména prostřednictvím žákovské knížky. Učitel je povinen shromáždit dostatečné množství podkladů pro hodnocení žáka.

14.Ke styku  s rodiči žáků  slouží kromě třídních schůzek také konzultační hodiny,  zapsané v žákovských knížkách.  V konzultačních hodinách  je učitel povinen po předchozí dohodě být k  dispozici rodičům.

15.Povinnosti třídního učitele:

·         Denně sleduje docházku žáků a zjišťuje příčiny absence.

·         Pomáhá  žákům řešit  jejich problémy,  podle potřeby organizuje třídnické hodiny (alespoň jednou měsíčně; po projednání s vedením školy lze nahradit jinou formou práce se třídou), spolupracuje s rodiči, výchovným poradcem, OPPP, příp. dalšími orgány.

·         Vede potřebnou  dokumentaci, kontroluje zápisy  v třídní knize, zajišťuje  její doplnění  a  na 2. stupni včasné  předepsání rozvrhu  v třídní knize na příští týden.

·         Koordinuje výchovnou práci všech vyučujících ve třídě, podporuje mezipředmětové vztahy a projekty napříč vyučovacími předměty.

·         Uděluje pochvaly a kázeňská opatření do třídní důtky včetně. Na základě dostatečného množství podkladů navrhuje řediteli školy udělení snížených známek z chování. Při udělování snížených známek z chování přihlíží ředitel školy k vyjádření pedagogické rady.

·         Informuje vedení  školy a rodiče žáka o výrazných  výkyvech žáka v  chování i prospěchu.

·         Zodpovídá za plnění povinností služby, na 2. stupni dbá na to, aby služba byla nejpozději v pondělí ráno zapsána v třídní knize.

·         Nejméně  jednou za  čtvrtletí je  povinen zkontrolovat žákovské knížky své  třídy. Zjištěné   anomálie   (malý   počet   známek   apod.)  konzultuje s příslušnými učiteli.

 

 

C.Řád pro rodiče

Rodič nebo zákonný zástupce dítěte (dále jen rodič) se svou přítomností ve školní budově stává přímým účastníkem výchovně vzdělávacího procesu ve škole. Z toho pro něj vyplývají tato práva a povinnosti:

 

I.Práva rodičů

1. Právo na veškeré informace, týkající se bezprostředně jejich dítěte, zejména hodnocení jeho prospěchu a chování. K informování rodičů slouží žákovská knížka, třídní schůzky a konzultace a také konzultační hodiny jednotlivých učitelů. Konzultační hodiny slouží k setkávání rodičů a učitelů po předchozím ohlášení (např. telefonickém).

2. Právo na zdůvodnění hodnocení jejich dítěte a kázeňských opatření, uplatněných vůči dítěti. Rodič má právo se seznámit s podklady, které k danému hodnocení vedly.

3. Rodič má právo si písemně nebo ústně stěžovat řediteli školy na postup pracovníka školy vůči jeho dítěti. Doporučuje se projednat předmět stížnosti nejprve s příslušným pracovníkem. V odůvodněném případě je možno si stěžovat vedení školy přímo.

4. Rodič má právo si písemně nebo ústně stěžovat Radě školy na postup ředitele školy vůči jeho dítěti. Doporučuje se projednat předmět stížnosti nejprve s ředitelem.

5. Rodič má právo se po předchozí dohodě s učitelem účastnit výuky jako pozorovatel. Rodič nesmí v takovém případě zasahovat do výuky, pokud se s učitelem nedohodne jinak.

6. Rodiče mají právo volit členy Rady rodičů a Rady školy a být voleni do těchto orgánů.

7. Rodiče mají právo na ochranu svých osobních údajů podle zákona číslo 101/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, §4, písmeno a) a b), pokud je škole poskytnou.

 

II. Povinnosti rodičů

1. Rodič je v budově školy povinen jednat tak, aby nenarušoval výuku a další činnosti vyplývající ze základního poslání školy.

2. Pokud je rodič v budově školy v době vyučování tázán pracovníkem školy, je povinen se tomuto představit a objasnit účel své přítomnosti, nebo opustit školní budovu. Toto opatření bylo přijato v zájmu bezpečnosti dětí a nesmí sloužit k perzekuci rodičů.

3.  Je-li vyzván, je rodič povinen se dostavit na jednání výchovné komise, týkající se řešení závažných kázeňských a jiných přestupků jeho dítěte.

4. Rodič je povinen zajistit svému dítěti podmínky pro pravidelnou domácí přípravu a kontrolovat její vykonávání alespoň v minimálním rozsahu stanoveném školou (tj. vypracovávání domácích úkolů). Rodič neručí za správnost domácích úkolů!

5. Pokud dítě poškodí vybavení školy úmyslně nebo činností, která je v rozporu se školním řádem, projedná vedení školy s rodičem náhradu škody.

 

 

 

D. Zásady pro hodnocení žáků

 

I. Preambule

 

1.        Tento řád byl přijat a odsouhlasen pedagogickou radou ZŠ Klánovice. Je závazný pro všechny pedagogické pracovníky ZŠ Klánovice.

2.        Kterýkoli pracovník školy, žák nebo rodič může dát řediteli školy návrh na změnu hodnotícího řádu. Po projednání v pedagogické radě rozhodne ředitel školy o případných změnách hodnotícího řádu.

 

II. Druhy hodnocení

 

3.        Žák může být hodnocen (v souladu s §51 školského zákona) 

a.        Klasifikačním stupněm (známkou) – v prvním až devátém ročníku

nebo

b.       Širším slovním hodnocením - v prvním až třetím ročníku ve všech vyučovacích předmětech a ve čtvrtém ročníku v předmětech převážně výchovných. O použití  širšího slovního  hodnocení rozhodne  ředitel školy  na základě návrhu učitele a souhlasu zástupce žáka (obvykle celé třídy). Přechází-li žák  na jinou školu, je klasifikován známkou!

nebo

c.        U žáka prvního až devátého ročníku s prokázanou specifickou vývojovou poruchou učení nebo chování může ředitel školy rozhodnout o použití  širšího slovního  hodnocení v jednom nebo více předmětech na základě žádosti zástupce žáka.

 

III. Hodnocení celkového prospěchu a chování

 

4.        Celkový prospěch se bez ohledu na použitý druh hodnocení hodnotí těmito stupni:

a.        V 1. - 4. ročníku:

                                                   i.      prospěl(a)

                                                  ii.      neprospěl(a)

b.       V 5. - 9. ročníku:

                                                   i.      prospěl(a) s vyznamenáním

                                                  ii.      prospěl(a)

                                                iii.      neprospěl(a)

5.        Chování se bez ohledu na použitý druh hodnocení hodnotí klasifikačním stupněm:

1 – velmi dobré

2 – uspokojivé

3 – neuspokojivé

Mohou být využita také výchovná opatření – pochvaly a důtky.

6.        Stupnice pochval:

a.        Běžná pochvala do žákovské knížky – uděluje kdykoli kterýkoli učitel, nezapisuje se do katalogového listu.

b.       Pochvala třídního učitele – uděluje třídní učitel dle svého uvážení nebo na návrh jiného učitele, a to hlavně za dlouhodobou vynikající práci pro třídu, příkladné chování apod. Zapisuje se do žákovské knížky a katalogového listu žáka.

c.        Pochvala ředitele školy – uděluje ředitel na návrh třídního učitele nebo po projednání s ním za významnější činy (např. úspěšná reprezentace školy, významný dobrý skutek ...). Zapisuje se do ŽK a katalogového listu žáka.

d.       Pochvala na vysvědčení – uděluje ředitel školy po  projednání  v  pedagogické  radě za mimořádný projev humánnosti, občanské  a školní iniciativy, za  záslužný nebo statečný čin, za  dlouhodobou mimořádně úspěšnou  práci. Také tuto pochvalu je nutno zapsat do katalogového listu žáka.

7.        Stupnice důtek: (všechny je třeba zapsat do katalogového listu žáka a do žákovské knížky, v odůvodněném případě informovat zástupce žáka dopisem)

a.        Napomenutí třídního učitele – uděluje třídní učitel, oznámí řediteli školy

b.       Třídní důtka – uděluje třídní učitel, oznámí řediteli školy

c.        Ředitelská důtka – uděluje ředitel školy po projednání v pedagogické radě. O udělení ředitelské důtky informuje ředitel školy zástupce žáka vždy také dopisem.

8.        Obdržel-li žák v určitém pololetí nějaký typ důtky, nesmí již v témž pololetí znovu obdržet důtku stejného nebo nižšího stupně.

 

IV. Slovní hodnocení

 

9.        Slovní hodnocení musí splňovat zejména tato kritéria:

a.        Věcnost (tj. zabývá se podstatnými jevy)

b.       Srozumitelnost

c.        Úplnost (tj. nepomine žádnou podstatnou informaci z oblastí, uvedených v b. 10)

d.       Pozitivní formulace - hodnocení by mělo motivovat žáky kladně (např. místo „jsi slabý v ...“ lze napsat „měl by ses zlepšit v ...“ apod.)

10.     Slovní hodnocení popisuje zejména:

a.        Konkrétní dosaženou úroveň znalostí a dovedností

b.       Žákovy pokroky v hodnoceném období

c.        Vztah žáka k jednotlivým předmětům a činnostem

d.       Aktivitu žáka při výuce

e.        Komunikační schopnosti žáka

 

11.     Celkový prospěch se hodnotí stupněm „neprospěl(a)“, pokud nedostatky v žákových vědomostech neumožňují postup do vyššího ročníku.

 

V. Hodnocení známkou

 

12.     S výjimkou hodnocení chování se ve všech vyučovacích předmětech hodnotí stupněm:

1 -            výborný

2 -            chvalitebný

3 -            dobrý

4 -            dostatečný

5 -            nedostatečný.

V žákovských knížkách nejsou povoleny mínusy, plusy ani jiné doplňkové známky. U známek s lomítkem pak např. známka 2/3 znamená, že jsou hodnoceny dva různé jevy (např. sloh, gramatika) a jde tedy o dvě různé známky, nikoli o známku 2 až 3.

13.     U náročnějších písemných prací a zkoušení zpravidla platí, že:

a.        stupněm 1 (výborně) je hodnocen žák, pokud zvládne alespoň 90% požadovaných výkonů.

b.       stupněm 2 (chvalitebně) je hodnocen žák, pokud zvládne alespoň 75% požadovaných výkonů.

c.        stupněm 3 (dobře) je hodnocen žák, pokud zvládne alespoň 45-50% požadovaných výkonů.

d.       stupněm 4 (dostatečně) je hodnocen žák, pokud zvládne alespoň 25% požadovaných výkonů.

e.        stupněm 5 (nedostatečně) je hodnocen žák, pokud zvládne méně než 25% požadovaných výkonů.

14.     U menších, dílčích zkoušení a testů (pětiminutovky, kontrola slovní zásoby apod.) se doporučuje zavést odlišný, obvykle přísnější systém známkování.

15.     Domácí úkoly není dovoleno známkovat. V žádném případě není možno klasifikovat nepřinesené domácí úkoly známkou 5, jde o problém kázeňský.

16.     Prověrky a písemné testy trvají obvykle méně než 25 minut. Písemnou práci delší než 25 minut mohou žáci psát nejvýše 1x v jednom dni a musí být s termínem předem seznámeni. Takovouto písemnou práci mohou psát v jakémkoli předmětu. Práci delší než 25 minut zapíše vyučující předem tužkou do třídní knihy (po napsání zapsat perem!).

17.     V předmětech Český jazyk a Matematika žáci všech ročníků s výjimkou prvního píší na konci každého čtvrtletí čtvrtletní práci, obvykle v délce 40 – 45 minut.

18.     Maximálním okruhem učiva pro písemnou práci nebo zkoušení je látka posledního čtvrtletí. Starší látku lze zařadit tehdy, pokud ji žáci v uplynulém čtvrtletí využívali k řešení úkolů z látky novější.

19.     U předmětů převážně naukových (např. jazyky, dějepis, zeměpis, matematika, přírodopis, fyzika, chemie) musí být žák zkoušen (písemně nebo ústně) za pololetí vždy alespoň tolikrát, kolikrát týdně žáci daný předmět mají, nejméně však dvakrát.

20.     U předmětů převážně výchovných (např. výtvarná, hudební, tělesná, občanská výchova, pracovní činnosti) může vyučující zvolit zcela odlišný způsob stanovení výsledné známky (např. vyšší důraz na hodnocení aktivity, kladného vztahu k danému předmětu apod.). V tom případě je povinen s ním prokazatelně seznámit žáky na začátku školního roku. Tím není vyučující zbaven povinnosti shromáždit dostatečný počet podkladů pro klasifikaci a průběžně informovat rodiče prostřednictvím žákovské knížky.

21.     Pokud žák v daném pololetí:

a.        Je přítomen na méně než 60% vyučovacích hodin daného předmětu

nebo

b.       Nemá dostatečný počet známek (viz předchozí body h.ř.),

proběhne schůzka vyučujícího s rodiči žáka, na níž se dohodnou podmínky, za kterých žák může být v řádném termínu klasifikován. Pokud schůzka neproběhne nebo nedojde k dohodě, je klasifikace odložena, popřípadě žák není klasifikován (viz §52 školského zákona).

22.     Známky se žákům zapisují do žákovské knížky. Vyučující každého předmětu je zodpovědný za:

a.        včasný zápis známek (v nejbližším možném termínu)

b.       úplnost zapsaných známek (nemá-li žák ŽK, je mu známka zapsána v další hodině daného předmětu. Nemá-li žák ŽK opět, informuje vyučující neprodleně třídního učitele, který rozhodne o dalším postupu)

c.        veškeré známky, zapsané v ŽK, musí být vyučujícím podepsány ještě týž den.

23.     Vyučující je povinen vést si pečlivě vlastní evidenci, na jejímž základě lze kdykoli zkontrolovat správnost známek, uvedených v ŽK. 

24.     V případě, že ve čtvrtletí, v pololetí nebo při závěrečné klasifikaci hrozí žákovi z některého předmětu stupeň 4 nebo 5, nebo zhorší-li se žák v daném období alespoň o dva stupně, je vyučující povinen informovat třídního učitele (zápisem do klasifikačního archu, popřípadě ústně). Třídní učitel písemně (v ŽK nebo dopisem) včas uvědomí o dané skutečnosti rodiče žáka. 

 

VI. Závěrečná ustanovení

 

25.     Tento řád nabývá platnosti dnem vydání.

 

 

V Praze - Klánovicích dne 1.9.2005

 

PaedDr.Michal Černý,

ředitel školy