Prohlášení zamìstnancù Masarykovy školy Praha Klánovice

Jsme velmi znepokojeni stále se zhoršující situací ve školství. V souèasné dobì je stav více než kritický a není divu, že pracovníci, hlavnì základního školství, vstoupili do stávky. Odborový svaz pracovníkù školství vyhlásil stávku za splnìní tìchto požadavkù: - zajištìní nárùstu prùmìrných platù ve školství v roce l997 ve srovnání s oèekávanou skuteèností roku 1996 o 18,9%, - aby vláda pøipravila a k 1. lednu 1998 pøijala stupnici tarifù, kde by výchozí platový tarif vysokoškolského profesora byl na stejné úrovni jako u státních zástupcù okresních státních zastupitelství a platové tarify ostatních pracovníkù byly od této základny odvozeny podle stávajících relací (byla vypracována tabulka).

Nejde nám však jen o platy. V souèasné dobì vládne ve školství znaèný chaos, dezorientace a nekoncepènost. Domníváme se, že tuto situaci má na svìdomí ministerstvo školství, protože až dosud neøešilo závažné nedostatky v resortu, i když sám pan ministr byl na nedostatky mnohokrát upozoròován. Stávka má velký klad v tom, že se o práci a podmínkách ve školství zaèalo diskutovat.

Asi každý by chtìl vydìlávat více penìz. To se samozøejmì týká i uèitelù. Nechceme diskutovat o tom, zda jsou platy uèitelù pøimìøené jejich práci. V této chvíli jde ale o víc. Platové podmínky ve školství všech stupòù jsou nyní tak špatné, že bez výrazné zmìny dojde k nenapravitelnému poklesu úrovnì našeho školství.

Ale ani samotné zvýšení platù nepomùže, pokud nebudou øešeny další problémy. Pøed ministerstvem školství stojí podle nás tyto úkoly: - vytvoøit solidní školskou koncepci, která by vycházela ze souèasného stavu spoleènosti a jejích potøeb s výhledem do budoucnosti, - zvážit optimální poèet základních a støedních (zejména soukromých) škol, - dùkladnì provìøovat nové koncepce, zajistit jejich vzájemnou propojenost danými základními standardy pro každý roèník, - zvážit množství vydávaných málo kvalitních uèebnic (schválených MŠMT!!!), které by mìli schvalovat skuteèní odborníci, - zamyslet se nad pracovními podmínkami ve školství (nejen uèitelù, ale i ostatních zamìstnancù), - dùkladnì se zamyslet nad potøebami dnešních dìtí a mladých lidí. Nesouhlasíme s dosavadním postojem ministra školství, který mluví o zvyšování úvazkù všem uèitelùm na všech stupních škol bez rozdílu a zvyšování poètu žákù ve tøídách. Takovým øešením se situace ve školství pravdìpodobnì ještì zhorší. Domníváme se, že nad touto situací by se mìli zamyslet i rodièe, pokud jim jde o zdravý vývoj jejich dítìte. Vyžadují-li kvalitní práci uèitele, pak uèitel musí mít pro ni zajištìny odpovídající podmínky.

Souhlasím s prohlášením: (20 podpisù)