PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY
ZŠ Klánovice

Účastníci stravování a pracovníci školní jídelny jsou povinni se řídit provozním řádem. Tento řád vychází z vyhlášky č.48/1993 Sb. o školním stravování ve znění pozdějších předpisů, vyhlášek MZ ČR č. 107/2001 Sb. a 108/2001 Sb. a vyhlášky MF ČR č. 84/2005 Sb.
 1. Provozní doba školní jídelny je od 6.00 do 14.30.
 2. Výdej obědů je od 11.45 do 13.45. 3.
 3. Všichni účastníci školního stravování jsou povinni řídit se pokyny dozírajícího pracovníka. Vstup do jídelny je dovolen pouze v jeho přítomnosti. Povinnosti dozírajícího pracovníka jsou stanoveny zvláštním předpisem. Rozpis dozorů je vyvěšen na viditelném místě.
 4. Jídelní lístek je vyvěšen na viditelném místě, rodičům je k dispozici také na webové adrese www.zs-kl.cz.
 5. Přihlašování strávníků se děje písemně prostřednictvím formuláře, které je k vyzvednutí u vedoucí školní jídelny. Po přihlášení je žák strávníkem tak dlouho, dokud není opět písemně odhlášen. Pokud zákonný zástupce dítě po ukončení odběru stravy před ukončením 9. ročníku neodhlásí, nenese škola odpovědnost za případnou finanční ztrátu, která by tím zákonnému zástupci mohla vzniknout.
 6. Obědy se platí výhradně bezhotovostně, inkasem nebo převodním příkazem, a to nejpozději k 25. dni předchozího měsíce. Vyúčtování zálohy je provedeno v následujícím stravovacím období odpočtem ze zálohy na další měsíc. Případné přeplatky se vrací na účet plátců ke konci školního a kalendářního roku.
 7. Odhlašování stravy se děje nejpozději do 7.30 ráno příslušného dne, a to buď osobně u vedoucí ŠJ, nebo telefonicky na čísle 281 961 210. Nemocným žákům se strava do přenosných nádob vydává pouze 1.den nemoci. Vzhledem k provozním podmínkám ŠJ nelze dítě odhlásit poslední týden před vánočními a hlavními prázdninami. Hromadné odhlašování (výlety apod.) je nutné alespoň 2 dny předem. 
 8. Finanční norma na osobu a den:
 9. Je zakázáno odnášet ze školní jídelny nádobí a další inventář!
 10. Každý nový strávník povinen zakoupit si bezkontaktní čip. Čipy (případně karty) slouží jednak jako doklad o zaplacení oběda, jednak pro výběr jídla na následující pracovní den. Výběr je zpravidla ze dvou chodů (č.1, č.2) dle jídelního lístku, který je umístěn v blízkosti zařízení pro výběr. Strávník, který si z libovolného důvodu jídlo nevybere, dostane automaticky jídlo č.1. Cena čipu je pro všechny 100 Kč. Při ztrátě nebo zničení si strávník musí koupit nový u vedoucí ŠJ. Pokud strávník čip nebo kartu zapomene, je zapsán do knihy u výdeje jídel. Tato kniha slouží pro zpětnou kontrolu oprávněnosti odebrání oběda. Podvody při zapisování jsou trestány jako závažné porušení školního řádu. Časté zapomínání čipu je hodnoceno jako nedbalost.
 11. Tento provozní řád musí být vyvěšen na viditelném místě, přístupném rodičům stravovaných žáků. 
V Praze dne 1.9.2007
Helena Karochová, vedoucí ŠJ
PaedDr.Michal Černý, ředitel školy