O programu "Začít spolu"
(článek zaslaný redakci Klánovického zpravodaje)

    V září 1999 otevřeme dvě první třídy - jednu "klasickou" a jednu třídu programu "Začít spolu". Protože to bude už čtvrtá třída s tímto programem v naší škole, rád bych s ním čtenáře blíže seznámil.
    Tento program byl vyvinut pod názvem "Step By Step" (Krok za krokem) na počátku 90.let mezinárodním týmem expertů jako rozvojový program pro školství střední a východní Evropy. Je jakýmsi kompilátem zkušeností nejlepších amerických soukromých škol (není tedy obrazem problematického státního školství v USA!!!) a moderních směrů evropské pedagogiky (např. M. Montessori).
    V každé evropské zemi, kde program zapustil kořeny, byl upraven místními odborníky tak, aby co nejlépe vyhovoval potřebám a kulturním tradicím dané země. V České republice se dá použít pro všechny platné osnovy - Obecnou, Základní i Národní školu. Zároveň ale neopouští své hlavní zásady - individuální přístup ke každému dítěti, co nejrozsáhlejší spolupráci s rodiči, členění výuky na dny místo na hodiny, důraz na výchovu k samostatnosti a tvořivosti, rozvoj schopnosti týmové spolupráce a zvládnutí základů demokracie.
    V Čechách se program objevil v roce 1994 v mateřských školách. Posléze se přesunul na 1.stupeň základních škol. V roce 1996 pracovalo v programu prvních 6 tříd. V současnosti se již programu účastní 68 tříd na 25 školách, od září by měl počet spolupracujících škol přesáhnout číslo 80. Školy, na kterých program došel nejdál (patříme mezi ně), již společně s dalšími odborníky přemýšlejí o jeho pokračování na 2.stupni.
    Program má samozřejmě schvalovací doložku MŠMT a podporu mnoha odborníků z řad psychologů a pedagogů. Učitelé, kteří "Začít spolu" učí, procházejí rozsáhlým systémem školení, ať už formou letních soustředění, či v průběhu školního roku. Jejich práce je však natolik náročná a zároveň odlišná od "klasické" výuky (i když základní pedagogické zásady jsou stále stejné a nemění se už od dob Komenského), že aplikace programu může přinést i některé dílčí problémy.
    Jedním z nich je nadměrný hluk a ruch v některých hodinách a některých třídách programu. Většinou se však naše práce daří a potom je radost sledovat, s jakým zaujetím dokáží i šesti či sedmileté děti samostatně nebo v týmu plnit poměrně náročné úkoly. Učitelé však musí od počátku důsledně vyžadovat od dětí dodržování smluvených pravidel.
    Dále je třeba připravit rodiče na to, že výuka čtení a psaní probíhá poněkud odlišnou metodou, než bylo dosud u nás obvyklé. Děti by se tyto dovednosti měly naučit přinejmenším stejně dobře, jako v "klasické" třídě. Problém však nastane, pokud žák změní školu dříve, než je výuka završena, tedy například v průběhu první třídy. Zvláště slabší žáci mohou mít v takovéto situaci potíže.
    Problémy by naopak rozhodně neměly nastat s matematikou (a potvrzují to i naše zkušenosti). Výzkumy psychologů ukázaly, že ve třídách programu "Začít spolu" děti během hodiny matematiky vykonají až stokrát více myšlenkových operací, než v hodině klasické.
    Mnohem lepších výsledků by děti ze tříd "Začít spolu" měly dosahovat i v dnes tolik oceňovaných dovednostech z oblasti práce s informacemi, jako je schopnost samostatně nastudovat problematiku z odborné literatury, správné pochopení smyslu textu nebo odlišení podstatného od nepodstatného. Děti jsou mnohem větší část dne aktivní, přitom však výuku vnímají jako hru a méně se tudíž unaví.

Tento program samozřejmě nemusí vyhovovat každému. I proto dostanou letos u nás rodiče na vybranou, do jaké třídy dítě dát.
Najdou se i vyslovení odpůrci programu, zejména v řadách učitelů. Tento jev má dvě možná vysvětlení:

1. Tito učitelé jsou odborníci, kteří správně rozpoznali, že program nevede k požadovaným výsledkům a snižuje úroveň výuky.

2. Někteří učitelé mají přirozený strach z neznámého, obávají se dosud nepoznaných problémů a nutnosti učit se něco nového. Každý dílčí neúspěch (nebo i domnělý neúspěch) je ihned zveličován, úspěchy jsou naopak přehlíženy.

Již brzy se ukáže, která z těchto variant je blíže pravdě. Děti z programu "Začít spolu" jsou ve třetí třídě, děti z "Otevřeného vyučování", což je náš další program, vycházející z obdobných východisek a využívající podobných metod práce, dokonce už ve třídě čtvrté. Již příští rok projdou srovnávacími testy KALIBRO a někteří i ohněm přijímacích zkoušek na víceletá gymnázia. Pokud uspějí, potvrdí, že letošní suverénně nejlepší výsledky našich čtvrťáků v obvodní matematické soutěži nebyly náhodné.
 

PaedDr.Michal Černý,
ředitel ZŠ Klánovice