HODNOTÍCÍ ŘÁD

 

I. Preambule

 

1.      Tento řád byl přijat a odsouhlasen pedagogickou radou ZŠ Klánovice. Je závazný pro všechny pedagogické pracovníky ZŠ Klánovice.

2.      Kterýkoli pracovník školy, žák nebo rodič může dát řediteli školy návrh na změnu hodnotícího řádu. Po projednání v pedagogické radě rozhodne ředitel školy o případných změnách hodnotícího řádu.

 

II. Druhy hodnocení

 

3.      Žák může být hodnocen (v souladu s §10 vyhlášky o základní škole) 

a.       Klasifikačním stupněm (známkou) – v prvním až devátém ročníku

nebo

b.      Širším slovním hodnocením - v prvním až třetím ročníku ve všech vyučovacích předmětech a ve čtvrtém ročníku v předmětech převážně výchovných. O použití  širšího slovního  hodnocení rozhodne  ředitel školy  na základě návrhu učitele a souhlasu zástupce žáka (obvykle celé třídy). Přechází-li žák  na jinou školu, je klasifikován známkou!

nebo

c.       U žáka prvního až devátého ročníku s prokázanou specifickou vývojovou poruchou učení nebo chování může ředitel školy rozhodnout o použití  širšího slovního  hodnocení v jednom nebo více předmětech na základě žádosti zástupce žáka.

 

III. Hodnocení celkového prospěchu a chování

 

4.      Celkový prospěch se bez ohledu na použitý druh hodnocení hodnotí těmito stupni:

a.       V 1. - 4. ročníku:

                                                   i.      prospěl(a)

                                                 ii.      neprospěl(a)

b.      V 5. - 9. ročníku:

                                                   i.      prospěl(a) s vyznamenáním

                                                 ii.      prospěl(a)

                                                iii.      neprospěl(a)

5.      Chování se bez ohledu na použitý druh hodnocení hodnotí klasifikačním stupněm:

1 – velmi dobré

2 – uspokojivé

3 – neuspokojivé

Mohou být využita také výchovná opatření – pochvaly a důtky.

6.      Stupnice pochval:

a.       Běžná pochvala do žákovské knížky – uděluje kdykoli kterýkoli učitel, nezapisuje se do katalogového listu.

b.      Pochvala třídního učitele – uděluje třídní učitel dle svého uvážení nebo na návrh jiného učitele, a to hlavně za dlouhodobou vynikající práci pro třídu, příkladné chování apod. Zapisuje se do žákovské knížky a katalogového listu žáka.

c.       Pochvala ředitele školy – uděluje ředitel na návrh třídního učitele nebo po projednání s ním za významnější činy (např. úspěšná reprezentace školy, významný dobrý skutek ...). Zapisuje se do ŽK a katalogového listu žáka.

d.      Pochvala na vysvědčení – uděluje ředitel školy po  projednání  v  pedagogické  radě za mimořádný projev humánnosti, občanské  a školní iniciativy, za  záslužný nebo statečný čin, za  dlouhodobou mimořádně úspěšnou  práci. Také tuto pochvalu je nutno zapsat do katalogového listu žáka.

7.      Stupnice důtek: (všechny je třeba zapsat do katalogového listu žáka a do žákovské knížky, v odůvodněném případě informovat zástupce žáka dopisem)

a.       Napomenutí třídního učitele – uděluje třídní učitel, oznámí řediteli školy

b.      Třídní důtka – uděluje třídní učitel, oznámí řediteli školy

c.       Ředitelská důtka – uděluje ředitel školy po projednání v pedagogické radě. O udělení ředitelské důtky informuje ředitel školy zástupce žáka vždy také dopisem.

8.      Obdržel-li žák v určitém pololetí nějaký typ důtky, nesmí již v témž pololetí znovu obdržet důtku stejného nebo nižšího stupně.

 

IV. Slovní hodnocení

 

9.      Slovní hodnocení musí splňovat zejména tato kritéria:

a.       Věcnost (tj. zabývá se podstatnými jevy)

b.      Srozumitelnost

c.       Úplnost (tj. nepomine žádnou podstatnou informaci z oblastí, uvedených v b. 10)

d.      Pozitivní formulace - hodnocení by mělo motivovat žáky kladně (např. místo „jsi slabý v ...“ lze napsat „měl by ses zlepšit v ...“ apod.)

10.  Slovní hodnocení popisuje zejména:

a.       Konkrétní dosaženou úroveň znalostí a dovedností

b.      Žákovy pokroky v hodnoceném období

c.       Vztah žáka k jednotlivým předmětům a činnostem

d.      Aktivitu žáka při výuce

e.       Komunikační schopnosti žáka

 

11.  Celkový prospěch se hodnotí stupněm „neprospěl(a)“, pokud nedostatky v žákových vědomostech neumožňují postup do vyššího ročníku.

 

V. Hodnocení známkou

 

12.  S výjimkou hodnocení chování se ve všech vyučovacích předmětech hodnotí stupněm:

1 -      výborný

2 -      chvalitebný

3 -      dobrý

4 -      dostatečný

5 -      nedostatečný.

V žákovských knížkách nejsou povoleny mínusy, plusy ani jiné doplňkové známky. U známek s lomítkem pak např. známka 2/3 znamená, že jsou hodnoceny dva různé jevy (např. sloh, gramatika) a jde tedy o dvě různé známky, nikoli o známku 2 až 3.

13.  U náročnějších písemných prací a zkoušení zpravidla platí, že:

a.       stupněm 1 (výborně) je hodnocen žák, pokud zvládne alespoň 90% požadovaných výkonů.

b.      stupněm 2 (chvalitebně) je hodnocen žák, pokud zvládne alespoň 75% požadovaných výkonů.

c.       stupněm 3 (dobře) je hodnocen žák, pokud zvládne alespoň 45-50% požadovaných výkonů.

d.      stupněm 4 (dostatečně) je hodnocen žák, pokud zvládne alespoň 25% požadovaných výkonů.

e.       stupněm 5 (nedostatečně) je hodnocen žák, pokud zvládne méně než 25% požadovaných výkonů.

14.  U menších, dílčích zkoušení a testů (pětiminutovky, kontrola slovní zásoby apod.) se doporučuje zavést odlišný, obvykle přísnější systém známkování.

15.  Domácí úkoly není dovoleno známkovat. V žádném případě není možno klasifikovat nepřinesené domácí úkoly známkou 5, jde o problém kázeňský.

16.  Prověrky a písemné testy trvají obvykle méně než 25 minut. Písemnou práci delší než 25 minut mohou žáci psát nejvýše 1x v jednom dni a musí být s termínem předem seznámeni. Takovouto písemnou práci mohou psát v jakémkoli předmětu. Práci delší než 25 minut zapíše vyučující předem tužkou do třídní knihy (po napsání zapsat perem!).

17.  V předmětech Český jazyk a Matematika žáci všech ročníků s výjimkou prvního píší na konci každého čtvrtletí čtvrtletní práci, obvykle v délce 40 – 45 minut.

18.  Maximálním okruhem učiva pro písemnou práci nebo zkoušení je látka posledního čtvrtletí. Starší látku lze zařadit tehdy, pokud ji žáci v uplynulém čtvrtletí využívali k řešení úkolů z látky novější.

19.  U předmětů převážně naukových (např. jazyky, dějepis, zeměpis, matematika, přírodopis, fyzika, chemie) musí být žák zkoušen (písemně nebo ústně) za pololetí vždy alespoň tolikrát, kolikrát týdně žáci daný předmět mají, nejméně však dvakrát.

20.  U předmětů převážně výchovných (např. výtvarná, hudební, tělesná, občanská výchova, pracovní činnosti) může vyučující zvolit zcela odlišný způsob stanovení výsledné známky (např. vyšší důraz na hodnocení aktivity, kladného vztahu k danému předmětu apod.). V tom případě je povinen s ním prokazatelně seznámit žáky na začátku školního roku. Tím není vyučující zbaven povinnosti shromáždit dostatečný počet podkladů pro klasifikaci a průběžně informovat rodiče prostřednictvím žákovské knížky.

21.  Pokud žák v daném pololetí:

a.       Je přítomen na méně než 60% vyučovacích hodin daného předmětu

nebo

b.      Nemá dostatečný počet známek (viz předchozí body h.ř.),

proběhne schůzka vyučujícího s rodiči žáka, na níž se dohodnou podmínky, za kterých žák může být v řádném termínu klasifikován. Pokud schůzka neproběhne nebo nedojde k dohodě, je klasifikace odložena, popřípadě žák není klasifikován (viz §11 vyhlášky o základní škole).

22.  Známky se žákům zapisují do žákovské knížky. Vyučující každého předmětu je zodpovědný za:

a.       včasný zápis známek (v nejbližším možném termínu)

b.      úplnost zapsaných známek (nemá-li žák ŽK, je mu známka zapsána v další hodině daného předmětu. Nemá-li žák ŽK opět, informuje vyučující neprodleně třídního učitele, který rozhodne o dalším postupu)

c.       veškeré známky, zapsané v ŽK, musí být vyučujícím podepsány ještě týž den.

23.  Vyučující je povinen vést si pečlivě vlastní evidenci, na jejímž základě lze kdykoli zkontrolovat správnost známek, uvedených v ŽK. 

24.  V případě, že ve čtvrtletí, v pololetí nebo při závěrečné klasifikaci hrozí žákovi z některého předmětu stupeň 4 nebo 5, nebo zhorší-li se žák v daném období alespoň o dva stupně, je vyučující povinen informovat třídního učitele (zápisem do klasifikačního archu, popřípadě ústně). Třídní učitel písemně (v ŽK nebo dopisem) včas uvědomí o dané skutečnosti rodiče žáka. 

 

VI. Závěrečná ustanovení

 

25.  Tento řád nabývá platnosti dnem vydání.

 

 

V Praze - Klánovicích dne 10.5.2004

 

 

 

                                                                                                            PaedDr.Michal Černý,

                                                                                                            ředitel školy