Zásady pro hodnocení chování na 2.stupni

 

1.        Tento pokyn se týká těchto kázeňských opatření: napomenutí třídního učitele (NTU), třídní důtka (TD), ředitelská důtka (ŘD), 2. a 3.stupeň z chování.

2.        Musí být dodrženy zásady Hodnotícího řádu ZŠ Klánovice a pokyny MŠMT ČR.

3.        Výchovné působení třídního učitele nelze omezit jen na udělování a navrhování výchovných opatření. Žáky je třeba neustále kladně výchovně motivovat.

4.        Všechny dále uváděné příklady jsou doporučujícím vodítkem. Odůvodněné případy je možno posuzovat odlišně, avšak pouze po projednání s ředitelem školy nebo jeho zástupcem.

5.        V bodě 8 hodnotícího řádu se uvádí, že žák nesmí v jednom pololetí obdržet opakovaně stejný nebo nižší typ výchovného opatření. Z toho vyplývá, že obdržel-li již žák např. třídní důtku a měl by obdržet další, je mu místo toho udělena důtka ředitelská atd.

6.        NTU, TD a ŘD se udělují co nejdříve po nashromáždění dostatečného počtu podkladů

7.        Hrozí-li žákovi aktuálně udělení kázeňských opatření, je třídní učitel povinen upozornit na tuto skutečnost rodiče žáka, a to buď písemně, telefonicky nebo osobně.

 

Příklady konkrétních opatření

 

8.        NTU se uděluje za opakované lehčí nebo jednorázové významnější porušení školního řádu

Příklady:

5 pozdních příchodů do školy

5x zapomenutí ŽK

drobné projevy vandalismu snadno odstranitelné

častější zapomínání učebních pomůcek

9.        TD se uděluje za opakované významnější nebo jednorázové závažné porušení školního řádu

Příklady:

10 pozdních příchodů do školy

10x zapomenutí ŽK

projevy vandalismu, jejichž odstranění si vyžádá nějaký čas a náklady

drobnější podvody, lhaní

10.     ŘD se uděluje za opakované závažné nebo jednorázové hrubé porušení školního řádu

Příklady:

15 pozdních příchodů do školy

15x zapomenutí ŽK

projevy vandalismu, jejichž odstranění si vyžádá zvýšené náklady

jednorázové falšování známek v ŽK

jednorázová neomluvená absence (do 1 dne)

podíl na šikaně

krádež

jednorázové kouření v době, kdy je za žáka zodpovědná škola

11.     2. stupeň z chování se uděluje za opakované hrubé porušení školního řádu, úmyslné jednání ohrožující bezpečnost žáků nebo hrubě poškozující pověst školy. Dále za jednání, které by v případě zletilosti bylo trestným činem. 

Příklady:

20 pozdních příchodů do školy

20x zapomenutí ŽK

projevy vandalismu s trvalými následky

opakované falšování známek v ŽK

opakovaná nebo delší neomluvená absence

iniciátor šikany

promyšlená krádež

úmyslné poranění spolužáka se zdravotními následky

opakované kouření, jednorázové požívání alkoholu nebo drog v době, kdy je za žáka zodpovědná škola

 

12.     3. stupeň z chování se uděluje vyjímečně za stejný typ přestupků jako 2. stupeň, ale

a.        nedošlo-li po předchozím udělení 2. stupně z chování ke zlepšení

b.       vykazuje-li chování žáka vysoký stupeň společenské nebezpečnosti

c.        je-li objem přestupků takový, že by stačil na opakované udělení 2.stupně

 Příklady:

Raději neuvádíme